Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Risk Management for ISO 45001:2018 “การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามมาตรฐาน ISO 45001”

การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงถือว่าเป็นหัวใจในการจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการดำเนินการตามกฎหมาย

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน 

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ถือว่าเป็นหัวใจในการจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการดำเนินการตามกฎหมาย การจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จ องค์กรต้องมีบุคคลากรที่มีความเข้าใจถึงวิธีการในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง และเป็นจริงเพื่อนำไปสู่การหามาตรการในการควบคุมที่เหมาะสม ดังนั้นหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้ผู้เขาร่วมการฝึกอบรมเข้าใจถึง :
 1. ความจำเป็นในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
 2. คำศัพท์ คำนิยาม ที่เกี่ยวข้องกับการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
 3. วิธีการในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงเพื่อการประยุกต์ใช้การทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 4. วิธีการในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงเพื่อการประยุกต์ใช้ในการทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5. การหามาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยงที่ได้จากการชี้บ่งประเมินได้
หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • ความจำเป็นในการประเมินความเสี่ยง
 • การชี้บ่งอันตราย
 • กิจกรรมกลุ่ม : การชี้บ่งอันตราย
 • การประเมินความเสี่ยง
 • กิจกรรมกลุ่ม : การประเมินความเสี่ยง
 • การควบคุมความเสี่ยง
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารองค์กร (OH&S MR) ทีมผู้ตรวจประมินภายใน 
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย คณะทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ บุคคลที่สนใจ