Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

ISO45001:2018 Introduction “แนะนำมาตรฐาน ISO45001:2018 และข้อกำหนดเบื้องต้น”

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าในถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเข้าใจความหมายความแตกต่างระหว่างข้อกำหนด OHSAS 18001:2007 กับ ISO45001:2018

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน 

วิธีการการฝึกอบรม 

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าในถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน เข้าใจความหมาย ความแตกต่างระหว่างข้อกำหนด OHSAS 18001:2007 กับ ISO45001:2018 รวมถึงการทำความเข้าใจกับข้อกำหนด ISO45001:2018 เบื้องต้น เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน การเตรียมการในการปรับเปลี่ยนมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีอยู่ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO45001:2018 ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป

หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • ความเข้าใจเบื้องต้นและความเป็นมาของ ISO 45001:2018 Introduction
 • ข้อกำหนด ISO 45001:2018 Introduction
  • นโยบาย
  • ข้อกำหนดของการวางแผน
  • การปฎิบัติ และการดำเนินการ
  • การตรวจสอบและการแก้ไข
  • การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
   
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้บริหาร, คณะทำงาน ISO45001 
 • EMR, SMR จป.วิชาชีพ