Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Integrated Management System Internal Audit Techniques for ISO9001&ISO14001

ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง และพบว่าหลายองค์กรได้มีการจัด ทำระบบการจัดการหลายระบบ ดังนั้นคงจะเป็นการดีถ้าองค์กรสามารถรวมระบบต่างๆ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน*

วิธีการการฝึกอบรม                                                            

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา   

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง และพบว่าหลายองค์กรได้มีการจัด ทำระบบการจัดการหลายระบบ ดังนั้นคงจะเป็นการดีถ้าองค์กรสามารถรวมระบบต่างๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกันได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย บุคลากร รวมถึงลดความสับสนในการดำเนินระบบและการตรวจประเมินระบบ ดังนั้นหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม:
 • เข้าใจถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการรวมระบบการบริหารการจัดการ
 • รับทราบถึงข้อกำหนดที่สามารถรวมกันได้ และไม่สามารถรวมกันได้ของ ISO 9001,ISO14001
 • ทราบถึงแนวทางในการรวมเอกสารของระบบการจัดการ  
หัวข้อในการการฝึกอบร
 1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
 2. แนวทางมาตรฐาน Integrated Management System ISO 9001:2015& ISO 14001:2015  
 3. โครงสร้างของการตรวจติดตาม 
  • การเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
  • การดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
  • การรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
  • การดำเนินการทวนสอบแนวทางการปฏิบัติการแก้ไข 
  • การติดตามผลการแก้ไขและป้องกัน 
   
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประเมิน 
Workshop:เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
 • การทำโปรแกรมการตรวจติดตาม
 • การทำรายการการตรวจติดตาม  
 • เทคนิคการตั้งคำถาม   
 • การเขียนใบ CARs 
 • การรายงานผลการตรวจติดตาม และการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
 • การพิจารณาการตอบสนอง CARs 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • เจ้าของการกิจ, ผู้บริหารขององค์กร
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR)
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ และ บุคคลอื่นๆ ที่สนใจ