Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Integrated Management System Techniques for ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 “เทคนิคการรวมระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 22000:2018”

ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานของระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง และพบว่าในหลายๆองค์กรได้มีการจัดทำระบบการจัดการหลายระบบ ดังนั้นคงจะเป็นการดีหากองค์กรสามารถรวมระบบต่างๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกันได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน*

 วิธีการการฝึกอบรม                                              

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
Public         : ราคาตามแผนฝึกอบรม (ไม่รวม VAT 7%)
In-house     :ราคาตามใบเสนอราคา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานของระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง และพบว่าในหลายๆ องค์กรได้มีการจัดทำระบบการจัดการหลายระบบ ดังนั้นคงจะเป็นการดีหากองค์กรสามารถรวมระบบต่างๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกันได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย บุคลากร รวมถึงลดความสับสนในการดำเนินระบบ ดังนั้นหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม :
 • เข้าใจถึงความจำเป็น และประโยชน์ของการรวมระบบการบริหารการจัดการ
 • รับทราบถึงข้อกำหนดที่สามารถรวมกันได้ และไม่สามารถรวมกันได้ของ ISO 9001, ISO 22000 
 • ทราบถึงแนวทางในการรวมเอกสารของระบบการจัดการ 
 • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • ความรู้พื้นฐาน ISO 9001 และ ISO 22000 
 • แนวทางในการรวมระบบ   
 • การเปรียบเทียบข้อกำหนด 
 • การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ
 • นโยบาย และวัตถุประสงค์ 
 • ระบบเอกสารการรวมระบบ 
 • การรายงานผลการตรวจติดตาม และการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และ การถามตอบ
 • สอบวัดความรู้ความเข้าใจ (Test) 
 • Work Shop (ถ้ามี)
ประโยชน์ที่จะได้รับ  
 • มาตรฐานฉบับนี้ ส่งเสริมให้มีการรับการจัดการเชิงกระบวนการในการพัฒนา นำไปปฏิบัติ และ
 • การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการจัดการแบบบูรณาการสำหรับการจัดการคุณภาพและ ความปลอดภัยของอาหาร 
 • เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการบรรลุตามข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลขององค์กร จะต้องมีการชี้บ่งและจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ทรัพยากร และมีความเชื่อมโยงกัน  
 • เพื่อช่วยในการแปลงปัจจัยนำเข้า (Inputs) ไปเป็น ผลที่ได้ (Outputs) ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
 • สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นกระบวนการ และบ่อยครั้งที่ผลที่ได้จากกระบวนการหนึ่งจะเป็นปัจจัยนำเข้าในกระบวนการต่อไป  
 • การประยุกต์ระบบของกระบวนการภายในองค์กร รวมทั้งการชี้บ่ง และการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ และการจัดการกระบวนการต่างๆ  
 • ข้อดีของการจัดการ คือ มีการควบคุมความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ ในระบบ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่างๆ ทำให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพโดยองค์รวม  
ผู้ควรเข้ารับการอบรม :
 • ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารองค์กร (MR) / คณะทำงานด้านคุณภาพ
 • Food Safety Team และ บุคคลที่สนใจ