Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

GMP ASEAN COSMETIC GUIDELINE

ในยุคที่มีผู้ผลิตเครื่องสำอางรายใหม่มากขึ้น และกฏหมายที่บังคับด้านการผลิตเครื่องสำอางมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้มงวดมากขึ้นการปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ

Duration : 1Day*

วัตถุประสงศ์การอบรม

ในยุคที่มีผู้ผลิตเครื่องสำอางรายใหม่มากขึ้น และกฏหมายที่บังคับด้านการผลิตเครื่องสำอางมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้มงวดมากขึ้น การปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ และการมีมาตรฐานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีคุณภาพ สะอาด และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญ

 การอบรมนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้ผลิตเครื่องสำอาง ได้ทราบถึงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการผลิตเครื่องสำอางตั้งแต่เริ่มต้น ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตพื้นฐาน มาตรฐาน GMP Asean Cosmetic ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับเป็นสากล ได้ทราบและเข้าใจถึงข้อกำหนด หลักปฏิบัติ เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เนื้อหาการอบรม:

 • แนะนำมาตรฐาน GMP ASEAN COSMETIC ถึงความสำคัญและความจำเป็นในการประยุกต์ใช้
 • แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ASEAN COSMETIC 
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โรงงานผลิตเครื่องสำอางตามมาตรฐาน GMP ASEAN COSMETIC 
กำหนดการอบรม 

09:00 – 10:30

 • แนะนำมาตรฐาน GMP ASEAN COSMETIC และความสำคัญและความจำเป็นในการประยุกต์ใช้
 • ข้อกำหนด GMP ASEAN COSMETIC ข้อ 1 - 4

10:30 – 10:45

 

 • Coffee break

 

10:45 – 12:00

 

 • ข้อกำหนด GMP ASEAN COSMETIC ข้อ 5 – 7
 • Workshop 1  

 

12:00 – 13:00

 

 • Lunch

 

13:00 – 14:30

 • ข้อกำหนด GMP ASEAN COSMETIC ข้อ 8 – 13 
 • Workshop 2

14:30 – 14:45

 • Coffee break

14:45 – 15:15

 

 • การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โรงงานผลิตเครื่องสำอางตามมาตรฐานสากล

 

15:15 – 16:00

 

 • สอบประเมินผล
 • ถามตอบ

 

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม :   ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอาง และบุคลากรที่ทำงานในโรงงานผลิตเครื่องสำอาง