Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 22000 Interpretation ISO 22000:2018 Requirement

อุตสาหกรรมด้านอาหารมีความจำเป็นในการควบคุมด้านความปลอดภัยของอาหาร และองค์กรจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบในการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน*

วิธีการการฝึกอบรม                                                            

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา  

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
อุตสาหกรรมด้านอาหารมีความจำเป็นในการควบคุมด้านความปลอดภัยของอาหาร และองค์กรจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบในการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งมาตรฐาน ISO 22000:2005 เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารฉบับใหม่ที่มีความจำเป็นเพื่อใช้ในการแข่งขันทางด้านการตลาด โดยหลักสูตรนี้ได้ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถที่จะ
 1. เข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการจัดทำ ของระบบการจักการด้านความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000:2018 
 2. เข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบการจักการด้านความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000:2018 
 3. เข้าใจถึงมุมมองของผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง 
หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • ความเป็นมาของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร
 • ข้อกำหนดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร 
 • ความรับผืดชอบของฝ่ายบริหาร 
 • การบริหารทรัพยากร 
 • การวางแผนและจัดทำสินค้าปลอดภัย 
 • การตรวจรับรอง การตรวจพิสูจน์ และปรับปรุงระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร 
 • การบริหารทรัพยากร 
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และ การถามตอบ 
 • สอบวัดความรู้ความเข้าใจ (Test) 
 • Work Shop   
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้บริหารขององค์กร 
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (MR) 
 • Food Safety Team
 • คณะทำงานด้านความปลอดภัยของอาหาร ทีมผู้ตรวจติดตามภายใน หรือ บุคคลที่สนใจ