Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Risk Management for ISO 22000:2018 “การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร ตาม ISO 22000:2018”

เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจความรู้พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงโอกาสและความสามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน*

วิธีการการฝึกอบรม                                                            

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจความรู้พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส และความสามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • อธิบายข้อกำหนด ISO 22000:2018 ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และโอกาส
 • อธิบายแนวคิดพื้นฐานสำหรับ Risk-Based Thinking 
 • ประโยชน์ของการระบุความเสี่ยงและโอกาส 
 • ความหมายและประเภทของการระบุความเสี่ยง 
 • ปัจจัยในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส 
 • แนวทางในการระบุความเสี่ยงและโอกาส (การกำหนดและการวิเคราะห์ความเสี่ยง) 
 • แนวทางในการควบคุมและดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 
 • การกำหนดดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
 • การรายงานผลเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
Workshop: เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ 
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนจาก ISO 22000:2005 ไปสู่ ISO 22000:2018 ในด้านการจัดทำบริบทและการวางแผน
 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการกับระบบการบริหารจัดการอื่นได้ 
 • เข้าใจแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยของอาหาร 
 • ข้าใจแนวทางการจัดทำบริบทองค์กร การกำหนดเกณฑ์การประเมิน
 • กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 • เข้าใจแนวทางการจัดการความเสี่ยง การติดตาม และการทบทวนความเสี่ยง
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • เจ้าของการกิจ, ผู้บริหารขององค์กร
 • หัวหน้าทีมความปลอดภัยของอาหารขององค์กร (FSTL)
 • คณะทำงานด้านความปลอดภัยของอาหาร และ บุคคลอื่นๆ ที่สนใจ