Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Food Allergen Management “การจัดการสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในอาหาร”

จากภาวะการเจ็บป่วยในผู้ใหญ่ และเด็กในปัจจุบันที่เป็นมีอาการภูมิแพ้จากอาหารบางชนิด และในแต่ละปีมีผู้ป่วยรวมถึงผู้เสียชีวิตเนื่องจากอาการภูมิแพ้จากการบริโภคอาหาร

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
จากภาวะการเจ็บป่วยในผู้ใหญ่ และเด็กในปัจจุบันที่เป็นมีอาการภูมิแพ้จากอาหารบางชนิด และในแต่ละปีมีผู้ป่วยรวมถึงผู้เสียชีวิตเนื่องจากอาการภูมิแพ้จากการบริโภคอาหาร และในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาการแพ้อาหารได้ โดยผู้บริโภคที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหารจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ตนเองมีภูมิแพ้ชนิดนั้นๆ โดยที่ต้นเหตุของการก่อภูมิแพ้อาหาร เช่น นม ไข่ สัตว์น้ำ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีเปลือก ถั่วลิสง แป้งข้าวสาลี และถั่วเหลือง สามารถดำเนินควบคุมและตรวจสอบได้ซึ่งการกำหนดแนวทางการควบคุมและการป้องกันที่เหมาะสมของผู้ประกอบการในการคุ้มครองและดูแลการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ลงสู่ผลิตภัณฑ์เป็นหน้าที่สำคัญของทุกส่วนงานที่รับผิดชอบต่อการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย มีความเหมาะสมต่อการบริโภค

วิธีอบรมในหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจและได้ทดลองปฏิบัติจริงโดยหลักสูตรได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม :
 1.  เข้าใจถึงความหมายของระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้
 2. แนะนำหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ 
 3. แนวทางการป้องกันการปนเปื้อนจากสารก่อภูมิแพ้ 
 4. แนวทางการดำเนินการแก้ไขกรณีพบประเด็นการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้  
เนื้อหาหลักสูตร
 • หลักการและวัตถุประสงค์การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้
 • แนวทางการดำเนินการแก้ไขกรณีพบประเด็นการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ 
 • การจัดทำโปรแกรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุม การดำเนินการแก้ไขและป้องกันการปนเปื้อน 
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้รับผิดชอบด้านระบบอาหารปลอดภัย
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ หรือ บุคคลที่สนใจ