Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

BRC (issue 8) Internal Audit

ในการจัดทำระบบหรือทำตรวจประเมินภายใน ทีมงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกต่อข้อกำหนด

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน*  

** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **

Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
ในการจัดทำระบบหรือทำตรวจประเมินภายใน ทีมงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกต่อข้อกำหนด เพื่อให้สามารถทำงานตามมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในการนำมาตรฐานมาประยุกต์ใช้

วัตถุประสงค์
 • สามารถอธิบายประโยชน์ของมาตรฐาน BRC และที่มา
 • สามารถเข้าใจข้อกำหนด BRC รายข้อกำหนด รวมถึง ข้อกำหนดพื้นฐานและถ้อยแถลงเจตนารมณ์ (Fundamental clauses and statements of intent) 
 • สามารถเข้าใจความแตกต่างของระบบการตรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้า (unannounced)และ โปรแกรมเพิ่มพิเศษ
 • เข้าใจเกณฑ์การตรวจประเมินของมาตรฐาน BRC 
 • ทราบขอบเขตการตรวจประเมินและการวางแผนรับการตรวจประเมิน 
 • ทำการตรวจประเมินตามข้อกำหนดของ มาตรฐาน BRC ได้
เนื้อหาหลักสูตร (09:00 – 16:30 น.)  
 • แนะนำมาตรฐาน
 • พื้นฐานและประโยชน์ 
 • การตีความข้อกำหนด 
 • การเตรียมการเพื่อรับการตรวจรับรอง 
 • เกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐาน BRC 
 • การวางแผนการตรวจติดตามภายใน BRC อย่างมีประสิทธิผล
 • เทคนิคการตรวจและการหาหลักฐานการตรวจประเมิน BRC 
 • การจัดทำรายการตรวจสอบ และรายงานการตรวจประเมิน BRC 
Work Shop
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน,  
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร,  
 • Food Safety Team,  
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ส่งมอบ