Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Food Law Food Regulation

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และหน่วยงานที่ดูแลทางด้านกฎหมายอาหาร

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน*

วิธีการการฝึกอบรม 

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม   ตามใบเสนอราคา  

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และหน่วยงานที่ดูแลทางด้านกฎหมายอาหาร
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับกฏหมายอาหาร 
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการประยุกต์ใช้ และปฏิบัติตามกฏหมายอาหาร 
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการอัพเดตกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร   
หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • แนะนำ และ ความจำเป็นของหลักสูตร
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับกฏหมายอาหาร 
 • การประยุกต์ใช้กฏหมายอาหาร 
 • การอัพเดตกฏหมายทางด้านอาหาร  
Workshop: เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายอาหาร