Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

การตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน GMP HACCP GMP HACCP Internal Audit

ผู้ตรวจติดตามภายในคือบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทำการแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบ GMP/HACCP

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน*   

วิธีการการฝึกอบรม   

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
Public :       ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house :  ตามใบเสนอราคา  

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
ผู้ตรวจติดตามภายในคือบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทำการแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบ GMP/HACCP จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายในนั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในองค์กรในการพัฒนา ปรับปรุงระบบให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามกรอบนโยบาย 
วิธีอบรมในหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจและได้ทดลองปฏิบัติจริงโดยหลักสูตรได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม :
 1. เข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน
 2. เข้าใจถึงการวางแผนในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรการตรวจประเมินภายใน
 3. เข้าใจถึงการเตรียมการในการตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำรายการการตรวจประเมิน(Checklist
 4. เข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม, สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและการ รวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน
 5. สามารถเขียนใบร้องขอให้มีการแก้ไข (CARs) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน
 6. สามารถเขียนรายงานผลการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ
หัวข้อในการการฝึกอบรม

วันที่ 1 : 

09:00 – 16:30 น.

 •  ความเป็นมาและการทบทวนข้อกำหนด GMP/HACCP 
 • การจัดทำระบบที่เหมาะสมเกี่ยวกับ Product Recall 
 • การวางแผนการตรวจประเมิน 
 • การเตรียมการในการตรวจประเมิน    
 • การดำเนินการตรวจประเมิน


วันที่ 2:  

09:00 – 16:30 น.

 •  ารรายงานผล  การตรวจติดตาม และการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 • Work Shop เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
 • Work Shop1 : การทำโปรแกรมการตรวจประเมิน
 • Work Shop 2 : การทำรายการการตรวจประเมิน
 • Work Shop 3:เทคนิคการตั้งคำถาม
 • Work Shop 4: การเขียนใบ CARs 
 • Work Shop 5 : การพิจารณาการตอบสนอง CARs 
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ 
หมายเหตุ : พักเบรคเช้า 10:30-10:45 น. / พักเที่ยง 12:00-13:00 น. / ช่วงบ่าย 14:30-14:45 น.
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบ GMP (Codex) & HACCP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
 • ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำระบบ GMP (Codex) & HACCP ไปเป็นพื้นฐานในการจัดทำระบบอื่นๆ ได้ เช่น ISO 22000,BRC, International Food Standard 
 • ทีมงานผู้ตรวจประเมินสามารถเข้าใจถึงเทคนิควิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมินระบบ GMP&HACCP ได้อย่างมีประสิทธิผล
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
 • หัวหน้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต หรือ การควบคุมคุณภาพ
 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร