Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

GMP HACCP Implementation for Packaging Industry “การประยุกต์ใช้ระบบ GMP HACCP สำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์”

การผลิตบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ได้มีการคำนึงถึงการควบคุมกระบวนการผลิตโดยนำหลักการของแนวทางการผลิตที่ดี หรือระบบ GMP ซึ่งเป็นโปรแกรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการควบคุมกระบวนการป้องกันการปนเปื้อน

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน*

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
การผลิตบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ได้มีการคำนึงถึงการควบคุมกระบวนการผลิตโดยนำหลักการของแนวทางการผลิตที่ดีหรือระบบ GMP ซึ่งเป็นโปรแกรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการควบคุมกระบวนการป้องกันการปนเปื้อน เพื่อให้บรรจุภัณฑ์มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ซึ่งในปัจจุบันโรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก กระดาษ หรือแก้ว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการนำระบบ GMP/HACCP มาปรับใช้กับโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร แต่ปัญหา และอุปสรรคที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร คือ การขาดความรู้และความเข้าใจในการนำระบบมาปรับใช้กับโรงงานของตนและไม่ทราบแนวทางประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างโรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP/HACCP วิธีอบรมในหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจและได้ทดลองปฏิบัติจริงโดยหลักสูตรได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถ คือ :
 1. ผู้เข้ารับการอบรมจะรับทราบถึงหลักการและประเด็นสำคัญของระบบ GMP/HACCP และแนวทางการประเมินถึงภาวะความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายในระบบผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร
 2. รับทราบแนวทางการจัดทำระบบเอกสารและบันทึกที่มีความสำคัญต่อการตรวจสอบกระบวนการทำงาน 
หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • การประยุกต์ใช้ข้อกำหนด GMP และ HACCPcodex สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
 • การจัดทำมาตรฐานการควบคุม (Control Program) และการนำระบบไปปฎิบัติ (Monitoring Program) ดังนี้
 • การควบคุมกระบวนการผลิต : Process Control
 • การควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้ : Water Control 
 • การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ : Cleaning and Sanitizing 
 • การซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องจักร : Maintenance 
 • การเก็บสารเคมี : Chemical Handling 
 • การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ : Pest Control 
 • การควบคุมการปนเปลื้อน แก้ว และวัสดุอื่นๆ : Glass Control 
 • สุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน : Personal Hygiene 
 • การฝึกอบรม : Training 
 • การเรียกคืนสินค้า : Recall 
 • การขนส่ง : Transportation
 • นิยามคำจำกัดความของคำว่าบรรจุภัณฑ์อาหาร 
 • ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหาร 
 • การจัดเตรียมเอกสาร ที่เกี่ยวกับการจัดการสุขลักษณะของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร 
 • ประโยชน์ของการจัดทำ GMP สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร  
สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านคุณภาพ หรือ บุคคลที่สนใจ