Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

GMP HACCP Implementation for Food Industry “เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบ GMP HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร”

โดยมุ่งประเด็น ครอบคลุม โปรแกรมพื้นฐานการ ผลิตตามหลักการ สุขาภิบาลอาหาร แนวการและขั้นตอนการเตรียมการ หรือ Preliminary Step รวมถึงขั้นตอนการ ประยุกต์ใช้หลักการ HACCP ทั้ง 7 หลักการ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน*

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
โดยมุ่งประเด็น ครอบคลุม โปรแกรมพื้นฐานการ ผลิตตามหลักการ สุขาภิบาลอาหาร แนวการและขั้นตอนการเตรียมการ หรือ Preliminary Step รวมถึงขั้นตอนการ ประยุกต์ใช้หลักการ HACCP ทั้ง 7 หลักการ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และความเข้าใจในส่วน ที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง ในการประยุกต์ใช้ระบบ GMP และระบบ HACPP 

หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • หลักแนวคิด และข้อกำหนดระบบ GMP Codex 10 ข้อ
 • การแบ่งประเภทอันตราย 4 ประเภท
 • 5 ขั้นตอนเตรียมการจัดทำระบบ HACCP 
 • หลักแนวคิดตาม 7 หลักการของระบบ HACCP 
Work Shop: การจัดทำเอกสารแต่งตั้งทีมงาน การกำหนดรายละเอียดผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์การใช้ การจัดทำแผนภูมิการผลิต
 • หลักการที่ 1 การวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนและวิธีการควบคุมอันตรายเบื้องต้น
 • หลักการที่ 2 การวิเคราะห์หาจุด CCP โดยใช้แผนภูมิการตัดสินใจ
 • หลักการที่ 3 การกำหนดค่าจำกัดวิกฤติที่เหมาะสม วิธีการหาค่าวิกฤติ และการยืนยันความใช้ได้ของค่าวิกฤติ 
 • หลักการที่ 4 การกำหนดวิธีการเฝ้าระวังการควบคุมจุดวิกฤติ และการใช้เครื่องมือที่จำเป็นในการควบคุมจุดวิกฤติ 
 • หลักการที่ 5 การกำหนดวิธีการแก้ไขเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนจากค่าควบคุมวิกฤติ
 • หลักการที่ 6 การกำหนดวิธีการทวนสอบระบบการควบคุมจุดวิกฤติ 
สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบ GMP (Codex) & HACCP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
 • ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำระบบ GMP (Codex) & HACCP ไปเป็นพื้นฐานในการจัดทำระบบอื่นๆ ได้ เช่น ISO 22000, BRC,International Food Standard 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและเทคนิคต่าง ๆ 
 • หัวหน้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต หรือ การควบคุมคุณภาพ บุคลากรที่ต้องการจัดทำ,คงไว้และปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร