Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

ISO 45001:2018 Internal Audit

หลักสูตรนี้จะแนะนำข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 นอกจากนี้จะฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการวางแผนและดำเนินการตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน*  

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 In-house ค่าอบรม

ตามใบเสนอราคาหลักสูตรนี้จะแนะนำข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 นอกจากนี้จะฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการวางแผนและดำเนินการตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรายงานผลการตรวจติดตามภายในได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
 • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายในและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน
 • ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถตีความข้อกำหนดของ ISO 45001:2018 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน
 • ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึงการวางแผนในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินภายใน
 • ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึงการเตรียมการในการตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำรายการการตรวจประเมิน (Checklist)
 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม, สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและ การรวบรวมหลักฐาน ในการตรวจประเมิน
 • ผู้ฝึกอบรมสามารถเขียน ใบร้องขอให้มีการแก้ไข (CARs) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริง และเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน
 • ผู้ฝึกอบรมสามารถ เขียนรายงานผล การตรวจประเมินเพื่อ ให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • อื่นๆ
หัวข้อในการฝึกอบรม
 • วัตถุประสงค์ และโครงสร้างหลักสูตร
 • ความเข้าใจเบื้องต้นและความเป็นมาของ ISO 45001:2018 
 • ขอบข่าย,อ้างอิง,คำนิยาม
 • บริบทองค์กร 
 • ผู้นำ 
 • การวางแผน , สนับสนุน
 • ดำเนินการ 
 • ประเมินสมรรถนะ 
 • การปรับปรุง
Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
 • สรุปประเด็น และการถามตอบ 
ผู้ควรเข้าอบรม
 • บุคคลที่สนใจ
 • เจ้าของกิจการ 
 • ผู้บริหารขององค์กร 
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร 
 • คณะทำงานระบบ คณะทำงาน ISO 45001 or  OHSAS 18001
 • จป.วิชาชีพ