Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Environmental & Safety Law “กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย”

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง กฎหมายกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14001/ISO45001

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน*

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย ** 
Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา
 
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง กฎหมายกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14001/ISO45001 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจโครงสร้างและลำดับของกฎหมายไทย 
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่สำคัญๆ 
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่มีการประกาศใช้ล่าสุด 
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลทางด้าน กฎหมายเพื่อสามารถนำไปใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับข้อกำหนด
 • โครงสร้างและลำดับของกฎหมาย 
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 • พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
 • กฎหมาย  
 • มลพิษทางน้ำ,  
 • มลพิษทางอากาศ, 
 • การจัดการของเสีย, 
 • กฎหมายสารเคมีและวัตถุอันตราย ,  
 • กฎหมายพลังงาน ,  
 • กฎหมายเกี่ยวกับเสียง 
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 
 • กฎหมายด้านความปลอดภัย 
 • แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย   
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้บริหารองค์กร, ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (EMR)
 • คณะทำงาน ISO 14001/ISO 45001 
 • EMR 
 • OHSMR 
 • จป. วิชาชีพ 
 • พนักงาน หรือ ผู้สนใจทั่วไป