Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Aspect Identification for ISO 14001:2015 “การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ”

การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นหัวใจในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ประสบความสำเร็จ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน*   

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นหัวใจในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ประสบความสำเร็จ องค์กรต้องมีบุคคลากรที่มีความเข้าใจถึงวิธีการในการชี้บ่งและประเมินปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง และเป็นจริง ดังนั้นหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้าใจถึง :  
 • ความจำเป็นในการชี้บ่ง และประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • คำศัพท์ คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการชี้บ่ง และประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 • วิธีในการชี้บ่งประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาวัฏจักรชีวิต เพื่อการประยุกต์ในการทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 • วิธีในการชี้บ่งประเมินนัยสำคัญประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อการประยุกต์ช้ในการทำระบบ 
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 • การหามาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการชี้บ่งประเมินได้  
หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • ลักษณะปัญหา และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
 • การระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาวัฏจักรชีวิต  
 • การประเมินนัยสำคัญ 
 • มาตรการในการควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม   
Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
  
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (EMR)
 • ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน   
 • คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม และบุคคลที่สนใจ