Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Environmental Management Representative (EMR) “ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม”

ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีบทบาทหน้าทีควบคุมดูแลให้มีการจัดทำ นำไปปฏิบัติ รักษาระบบ และปรับปรุงระบบ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน*   

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีบทบาทหน้าทีควบคุมดูแลให้มีการจัดทำ นำไปปฏิบัติ รักษาระบบ และปรับปรุงระบบ ดังนั้นตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ขั้นตอน ข้อกำหนด และแนวทางในการปรับปรุงระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมในการตรวจให้การรับรอง :
หัวข้อในการฝึกอบรม
 • ความหมาย และความรับผิดชอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • การทบทวนข้อกำหนด ISO 14001:2015 
 • ขั้นตอนการดำเนินงานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 • การปรับปรุงและปัญหาในการดำเนินงานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 • หลักฐานและหัวข้อที่ต้องติดตามการปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ 
 • Work Shop: การระบุเอกสารในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม : 
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (EMR) 
 • ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน  
 • คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม และบุคคลที่สนใจ