Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Risk Management for ISO 14001:2015 “การบริหารความเสี่ยงตามข้อกำหนด ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม”

เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจความรู้พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส และความสามารถประยุตก์ใช้ในกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน*   

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
 • เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจความรู้พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส และความสามารถประยุตก์ใช้ในกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
หัวข้อในการฝึกอบรม
 • แนวคิดพื้นฐานใหม่ (New Fundamental Concepts) ใน ISO 14001:2015 
 • โครงสร้าง ISO 14001:2015 
 • โครงสร้างข้อกำหนด 
 • การจัดทำบริบทองค์กร 
 • หน้าที่ความรับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง 
 • กระบวนการประเมินความเสี่ยง และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  • การกำหนดบริบทองค์กร 
  • การกำหนดเกณฑ์การประเมิน 
  • การชี้บ่ง วิเคราะห์ และประเมิน 
 • การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
 • แนวทางการติดตามความเสี่ยง และการทบทวนความเสี่ยง 
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนจาก ISO 14001:2004 ไปสู่ISO 14001:2015 ในด้านการจัดทำบริบท และการวางแผน
 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการกับระบบอื่นได้ 
 • เข้าใจแนวทางการจัดการกับความเสี่ยง 
 • เข้าใจแนวทางการจัดทำบริบทองค์กร การกำหนดเกณฑ์การประเมิน กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 • เข้าใจแนวทางการจัดการความเสี่ยง การติดตาม และการทบทวนความเสี่ยง 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม : 
 • ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน
 • คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ บุคคลที่สนใจ