Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

ISO 14001:2015 Internal Audit “การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015”

ผู้ตรวจติดตามภายในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมคือผู้ตรวจสอบ ทบทวน และหาโอกาสในการปรับปรุงให้กับองค์กร ดังนั้นผู้ตรวจประเมินภายในองค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน*

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
ผู้ตรวจติดตามภายในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมคือผู้ตรวจสอบ ทบทวน และหาโอกาสในการปรับปรุงให้กับองค์กร ดังนั้นผู้ตรวจประเมินภายในองค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาระบบขององค์กร โดยวิธีอบรมในหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจและได้ทดลองปฏิบัติจริงโดยหลักสูตรได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม :
 1. เข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน
 2. สามารถตีความข้อกำหนดของ ISO 14001:2015 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน
 3. เข้าใจถึงการวางแผนในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินภายใน 
 4. เข้าใจถึงการเตรียมการตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำรายการการตรวจประเมิน (Checklist)
 5. เข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม, สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่าง และการรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน
 6. สามารถเขียนใบร้องขอให้มีการแก้ไข (CARs) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริง และเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน
 7. สามารถเขียนรายงานผลตรวจประเมินเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 8. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
หัวข้อในการฝึกอบรม
 • หลักการและประเภทของการตรวจติดตาม
 • เทคนิคการตรวจติดตามในแต่ละหัวข้อ 
 • การวางแผนการตรวจประเมิน 
 • การเตรียมการในการตรวจประเมิน 
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ 
 • การดำเนินการตรวจประเมิน 
 • Work Shop: การทบทวนข้อกำหนด, การทำโปรแกรมการตรวจประเมิน ,การทำรายการการตรวจประเมิน
 • เทคนิคการตั้งคำถาม , การเขียนใบ CARs , การพิจารณาการตอบสนอง CARs  
 • การรายงานผล การตรวจติดตาม และการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
 • การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม :
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (EMR)
 • ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน    
 • คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ บุคคลที่สนใจ