Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Interpretation ISO 14001:2015 Requirement “การตีความข้อกำหนด ISO 14001:2015”

ในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2015 องค์กรต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงความต้องการของมาตรฐานอย่างลึกซึ้ง

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน*

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย ** 
Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
ในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2015 องค์กรต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงความต้องการของมาตรฐานอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบถูกออกแบบมาสามารถที่จะป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติได้ตามกฏหมายมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรนี้ได้ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถที่จะ :
 1. เข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการจัดทำมาตรฐาน ISO 14001:2015 
 2. เข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 3. เข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001:2015
 4. เข้าใจถึงมุมมองของผู้ตรวจประเมิน และเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง
 5. อื่นๆ
หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • ความรู้พื้นฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • บริบทขององค์กร และความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 • การระบุความเสี่ยงและการวางแผนจัดการ 
 • ขอบเขตระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 • นโยบายสิ่งแวดล้อม 
 • ประเด็นปัญญาสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรชีวิต 
 • กฏหมายและพันะสัญญาที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง 
 • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการจัดการ 
 • ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ 
 • ความสามารถ และความตระหนัก 
 • การติดต่อสื่อสาร 
 • เอกสารและการควบคุม 
 • การควบคุมการปฏิบัติการ 
 • การเตรียมความพร้อม และตอบสนองกับเหตุการฉุกเฉิน 
 • การเฝ้าระวัง และการตรวจวัด 
 • การประมินความสอดคล้อง 
 • ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข 
 • การตรวจประเมินภายใน 
 • การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการกับระบบการบริหารจัดการอื่นได้
 • เข้าใจข้อกำหนดระบบบริหารงานสิ่งแวดล้อม
 • ระบุข้อกำหนดที่สำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 14001: 2015 โดยผ่านการทำกิจกรรม
 • ประยุกต์ใช้ วงจร Plan-Do-Check-Act (PDCA) ในการวางแผนที่จะดำเนินการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการเฝ้าติดตาม 
 • จัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 • มุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่นำมาสู่ในความรับผิดชอบขององค์กรของท่าน 
 • สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมกับลูกค้า ภาครัฐ และสาธารณชน
 • ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมมือที่จะปฏิบัติตามข้อผูกมัดบังคับ