Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Organizational Knowledge Management

ปัจจุบันการสร้างและต่อยอดความรู้ในองค์กรถือได้ว่าเข้ามามีบทบาท ในการผลักดัน ให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีความสามารถในการดำเนินงานที่ทันต่อสภาวการณ์

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน*

 วิธีการการฝึกอบรม

 •  การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี)  
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคาปัจจุบันการสร้างและต่อยอดความรู้ในองค์กรถือได้ว่าเข้ามามีบทบาท ในการผลักดัน ให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีความสามารถในการดำเนินงานที่ทันต่อสภาวการณ์ ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากความสำคัญนี้ ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
ได้นำความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) มาเป็นข้อกำหนด หนึ่งซึ่งกำหนดให้องค์กรต้องมีการระบุ รวบรวมและใช้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานขององค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้ตรงตามข้อกำหนด และ องค์กรบรรลุผลลัพธ์ในการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้ ดังนั้น องค์กรจะต้องให้ความสำคัญในการพิจารณากำหนดแนวทางที่เป็นระบบ ชัดเจน และง่ายในการระบุ รวบรวม จัดเก็บและใช้ประโยชน์จากความรู้ที่จำเป็น เพื่อเพิ่มพูน ความสามารถของบุคลากรในองค์กร ให้ปฎิบัติงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรให้ บรรลุเป้าหมาย และสนันสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
 • เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้องค์กร (Organizational Knowledge)ตามข้อกำหนด
 • ของระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
 • เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับ การดำเนินงานขององค์กร และส่งเสริม
 • ผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินการตามที่ กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
หัวข้อการฝึกอบรม
 • ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 กับการจัดการความรู้ (Knowledge Management
 • การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management in the Organization)
 • การใช้ประโยชน์ และการต่อยอดองค์ความรู้องค์กร
ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน การบริหารความรู้ขององค์กร (Knowledge Management (KM))
 • ผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบ ISO 9001:2015 ขององค์กร
 • บุคลากรฝ่ายพัฒนาองค์กร
 • ผู้สนใจทั่วไป