Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Leadership for ISO9001:2015

เพื่อทำความเข้าใจบทบาทความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของผู้นำในการจัดการความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำเพื่อสนับสนุนการสร้างดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน*

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคาเพื่อทำความเข้าใจบทบาทความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของผู้นำในการจัดการความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำเพื่อสนับสนุนการสร้างดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015,สร้างประสิทธิภาพ Quality Management System, นโยบายคุณภาพกลยุทธ์และวัตถุประสงค์กับทิศทางการจัดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ขององค์กร, บูรณาการระบบการจัดการคุณภาพภายในกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์, สนับสนุนบทบาทการจัดการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้นำของพวกเขาสร้างบริบทขององค์กรการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย และความคาดหวังของพวกเขาการกำหนดความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุง QMS เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
 • การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001: 2015)
 • ข้อกำหนดของ ISO 9001: 2015
 • หลักการในการประมวลผล QMS, วงจร P-D-C-A และการคิดความเสี่ยง
 • ความเป็นผู้นำ สำหรับมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ตามข้อกำหนดที่ 5. ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น (Leadership)
 • บทบาทความรับผิดชอบและอำนาจ ผู้นำด้าน ISO 9001: 2015
 • แนวคิดที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน QMS 2015
 • การตั้งทีมบริหารคุณภาพ
 • แนวทางในการรักษาระบบคุณภาพ การแก้ไขและการป้องกัน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • กรณีศึกษา / การปฏิบัติการ
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน 
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ
ที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของระบบการจัดการคุณภาพ 2015, การวางระบบการจัดการคุณภาพและการวางแผนแนวทางในการดำเนินการและการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบงาน QMS เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน