Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Risk Management for ISO 9001:2015 “การประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ ตาม ISO 9001:2015”

เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจความรู้พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส และความสามารถ ประยุกต์ใช้ในกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน*

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **

Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจความรู้พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงโอกาสและความสามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • อธิบายข้อกำหนด ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และโอกาส
 • อธิบายแนวคิดพื้นฐานสำหรับ Risk-Based Thinking 
 • ประโยชน์ของการระบุความเสี่ยงและโอกาส 
 • ความหมายและประเภทของการระบุความเสี่ยง 
 • ปัจจัยในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส 
 • แนวทางในการระบุความเสี่ยงและโอกาส (การกำหนดและการวิเคราะห์ความเสี่ยง) 
 • แนวทางในการควบคุมและดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 
 • การกำหนดดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
 • การรายงานผลเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
Workshop: เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรมสรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนจาก ISO 9001:2005 ไปสู่ ISO 9001:2015 ในด้านการจัดทำบริบทและการวางแผน
 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการกับระบบการบริหารจัดการอื่นได้
 • เข้าใจแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงทางด้านคุณภาพ
 • เข้าใจแนวทางการจัดทำบริบทองค์กร การกำหนดเกณฑ์การประเมิน 
 • กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • เข้าใจแนวทางการจัดการความเสี่ยง การติดตาม และการทบทวนความเสี่ยง
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • เจ้าของการกิจ, ผู้บริหารขององค์กร
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR)
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ และ บุคคลอื่นๆ ที่สนใจ