Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

CARs Writing Technique “เทคนิคการเขียนรายงานความไม่สอดคล้อง”

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ เกี่ยวกับรายละเอียดของการเขียนข้อความที่แสดงถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด สามารถอธิบายถึงหลักการ สิ่งที่จำเป็นในการเขียน CAR

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน*

วิธีการการฝึกอบรม

  • การบรรยาย Class room
  • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
  • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี)  
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **

Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม   ตามใบเสนอราคา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ เกี่ยวกับรายละเอียดของการเขียนข้อความที่แสดงถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด สามารถอธิบายถึงหลักการ สิ่งที่จำเป็นในการเขียน CAR และการฝึกจากกรณีศึกษาจริง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการเขียน CAR ที่มีประสิทธิภาพ เข้าใจง่าย และสอดคล้องตามข้อกำหนดเรื่องการตรวจติดตาม และแก้ไขป้องกัน สามารถเขียน CAR ได้อย่างครบถ้วนตามองค์ประกอบที่จำเป็น,วิเคราะห์หาสาเหตุ การดำเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ(Effective CAR-PAR)และนำเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการฝึกอบรม
  • ความสัมพันธ์ระหว่างข้อบกพร่องกับมาตรฐาน ISO
  • นิยาม ความหมายของข้อบกพร่อง
  • ประเภทของข้อบกพร่อง
  • เทคนิคการเขียนประโยคของข้อบกพร่องที่มีประสิทธิผล
Workshop: เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
  • QMR, Asst. QMR , Internal Auditor 
  • คณะกรรมการระบบมาตรฐาน 
  • ผู้รับผิดชอบกระบวนการทำงานและผู้ที่สนใจทั่วไป