Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Leadership and Quality Management Representative “ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR)”

ผู้ตรวจติดตามภายใน คือบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบทบทวนระบบพร้อมตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพนับว่ามีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดทำและควบคุมระบบให้มีประสิทธิผล

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน* 

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **

Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
ผู้ตรวจติดตามภายใน คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบทบทวนระบบพร้อมตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ นับว่ามีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดทำและควบคุมระบบให้มีประสิทธิผล ดังนั้นบุคลากรที่ทำหน้าที่ตัวแทนฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทราบหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อกำหนดเชิงลึก วิธีการจัดทำ และบริหารโครงการ รวมถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร

หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • ความหมาย หน้าที่ และความรับผิดชอบของ QMR ใน ISO 9001:2015 
 • หลักการและแนวคิดสำหรับ Process Approach 
 • หลักการและแนวคิดสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง P-D-C-A Cycle 
 • การคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง Risk Based Thinking 
 • อธิบายข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับ QMR 
 • การจัดการวางแผนการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • การจัดการกับประเด็นความไม่สอดคล้องอย่างมีประสิทธิภาพและการติดตามผล 
 • การประเมินสมรรถนะของระบบบริหารคุณภาพ 
 • การรายงานประสิทธิภาพของระบบการจัดการด้านคุณภาพ 
 • การวางแผนและจัดการกับระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • QMR กับ ภาวะผู้นำ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (QMR) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง
 • มีการวางแผนและจัดการกับระบบบริหารคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
 • มีการติดตามผลและรายงานสมรรถนะของระบบเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องขององค์กร 
ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม
 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารขององค์กร 
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR)                    
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ 
 • ผู้ตรวจติดตามภายใน 
 • บุคคลที่สนใจ