Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Key Performance Indicator “ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001”

ในการนำระบบบริหารไปปฏิบัติให้มีประสิทธิผลไม่ว่าระบบบริหารนั้นจะได้การรับรองกับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 หรือไม่ก็ตาม

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน*

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
ในการนำระบบบริหารไปปฏิบัติให้มีประสิทธิผลไม่ว่าระบบบริหารนั้นจะได้การรับรองกับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 หรือไม่ก็ตาม การดัชนีเกณฑ์ชี้วัดและกระบวนการติดตามประเมินผลเป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริหารจัดการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • อธิบายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพ
 • ความหมายและความสำคัญของวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
 • การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis 
 • ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทองค์กรและวัตถุประสงค์คุณภาพ 
 • ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ 
 • การกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพขององค์กร 
 • การกำหนดตัวชี้วัดหลัก 
 • การวางแผนเพื่อให้บรรลุตามผลสำเร็จ 
 • การติดตามและการรายงานผลการติดตาม 
 • การจัดการเมื่อตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการกำหนด ดัชนีวัดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและการมองภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระบบขององค์กร ตลอดจนประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนด ออกแบบ และระบุดัชนีวัดสมรรถนะการปฏิบัติงาน KPI ที่สามารถวัดได้ พร้อมแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อการสนับสนุนต่อ วิสัยทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์ หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดวิธีการและเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อประเมิน เป้าหมายการปฏิบัติงานตามแนวทาง KPI และสามารถทบทวนผลการปฏิบัติจาก KPI ที่ตั้งไว้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ 
 • หัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่คณะทำงาน ISO