Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Professional Documentation Information Control “การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการอย่างมืออาชีพ”

การจัดทำระบบบริหาร ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001/ หรือระบบการจัดการอื่นๆ มีความจำเป็นต้องจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการควบคุมและดำเนินระบบ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน* 

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
การจัดทำระบบบริหาร ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001/ หรือระบบการจัดการอื่นๆ มีความจำเป็นต้องจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการควบคุมและดำเนินระบบ ดังนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องให้บุคลากรขององค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ จัดทำ และควบคุมเอกสารเพื่อลดปัญหา ความซับซ้อนของระบบเอกสารและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดทำระบบอย่างสูงสุด โดยหลักสูตรได้ออกแบบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะ
 1. เข้าใจถึงโครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดการ
 2. เข้าใจถึงวิธีการในการจัดทำเอกสารในรูปแบบของการเขียนพรรณนาและรูปแบบของการเขียน Flow Chart 
 3. เข้าใจถึงขั้นตอนในการอนุมัติเอกสาร การระบุสถานะในการเปลี่ยนแปลง การควบคุมการแจกจ่าย การควบคุมเอกสารจากภายนอกและการควบคุมเอกสารที่ไม่ใช้งาน
 4. เข้าใจวิธีการควบคุมในการชี้บ่ง การจัดเก็บ การป้องกัน การนำออกมาใช้ ระยะเวลาในการจัดเก็บและการทำลายบันทึก
หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • อธิบายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมข้อมูลที่เป็นเอกสาร
 • บทบาทและหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลที่เป็นเอกสาร 
 • อธิบายโครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดการ 
 • เอกสารที่จำเป็นในระบบการจัดการ 
 • การจัดทำเอกสารให้สอดคล้องตามข้อกำหนด 
 • รูปแบบในการจัดทำเอกสารที่เหมาะสมกับองค์กร 
 • กระบวนการในการควบคุมเอกสาร 
 • กระบวนการในการควบคุมบันทึก 
 • หลักการในการกำหนดระยะเวลาในการควบคุมบันทึก 
 • แนวทางในการควบคุมเอกสารและบันทึกโดย ระบบ Hard Copy และ ระบบ Electronic Media  
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสาร
 • ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถจัดการควบคุมเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • สามารถออกแบบระบบเอกสารที่เหมาะสมกับองค์กรได้ 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน 
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ