Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

Context of Organization for ISO 9001:2015 “การจัดทำบริบทองค์กร”

เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจความรู้พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส และความสามารถ ประยุกต์ใช้ในกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน*  

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **

Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
 • เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจความรู้พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส และความสามารถ
 • ประยุกต์ใช้ในกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • แนวคิดพื้นฐานใหม่ (New Fundamental Concepts) ใน ISO 9001:2015 
 • โครงสร้าง ISO 9001:2015 
 • หน้าที่ความรับผิดชอบการจัดทำบริบทองค์กร 
 • แนวทางการจัดทำบริบทองค์กร 
 • การจัดทำห่วงโซ่อุปทาน 
 • กระบวนการภายในองค์กร 
 • กระบวนการจัดทำบริบทองค์กร
  • การชี้บ่งประเด็นที่มีผลประทบภายในองค์กร
  • การชี้บ่งประเด็นที่มีผลกระทบภายนอกองค์กร
  • การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
  • การชี้บ่งกฏหมายและผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร
   
 • แนวทางการสรุปบริบทองค์กร
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนจาก ISO 9001:2008 ไปสู่ ISO 9001:2015 ในด้านการจัดทำบริบทและการวางแผน
 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการกับระบบการบริหารจัดการอื่นได้
 • เข้าใจแนวทางการจัดทำบริบทองค์กร
 • เข้าใจกระบวนการนำบริบทองค์กรไปบริหารจัดการ