Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

ISO 9001:2015 Internal Audit “การตรวจประเมินภายในสำหรับ ISO 9001:2015”

ผู้ตรวจติดตามภายในคือบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทำการแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน*

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย ** 

Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
ผู้ตรวจติดตามภายในคือบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทำการแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายในนั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในองค์กรในการพัฒนา ปรับปรุงระบบให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามกรอบนโยบาย
 1. เข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน
 2. สามารถตีความข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน
 3. เข้าใจถึงการวางแผนในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินภายใน
 4. เข้าใจถึงการเตรียมการในการตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำรายการการตรวจประเมิน (Checklist)
 5. เข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม, สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและการรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน
 6. สามารถเขียนใบร้องขอให้มีการแก้ไข (CARs) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริง และเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน
 7. สามารถเขียนรายงานผลการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ
หัวข้อในการการฝึกอบรม
 • ทบทวนหลักการและแนวคิดของกระบวนการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • ทบทวนข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 
 • อธิบายความหมายและประเภทของการตรวจประเมิน
 • หลักการในการตรวจประเมินภายใน 
 • หลักการในการคัดเลือกผู้ตรวจประเมินภายใน
 • อธิบายกระบวนการตรวจประเมินภายใน
  • การวางแผนการตรวจประเมินภายใน 
  • การจัดทำกำหนดการสำหรับการตรวจประเมินภายใน 
  • การทำรายการการตรวจประเมิน Checklist 
  • วิธีการตรวจประเมิน 
  • การรวบรวมหลักฐานที่เป็นรูปธรรม
  • การสรุปผลการตรวจประเมิน 
 • การตัดสินความไม่สอดคล้อง 
 • ประเภทของความไม่สอดคล้อง 
 • การเขียนประเด็นความไม่สอดคล้อง 
 • การติดตามการแก้ไขและการปฏิบัติการแก้ไข 
 • การรายงานผลการตรวจประเมิน 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 • ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถตรวจประเมินได้ครบถ้วนตามข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประเมินความสอดคล้องของระบบการจัดการบริการคุณภาพกับข้อกำหนด ISO 9001:2015