Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

Interpretation ISO 9001:2015 Requirement “การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015”

ในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน*

วิธีการการฝึกอบรม

 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) 
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **

Public        ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
In-house ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
ในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะฉะนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจความต้องการของข้อกำหนดอย่างลึกซึ้ง โดยหลักสูตรนี้ได้ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถที่จะ

1. เข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐานISO9001:2015ที่เปลี่ยนไปจาก ISO 9001:2008
2. เข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
3. เข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 รับทราบถึงมุมมองของผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองและพัฒนาองค์กร

4. อื่นๆ

หัวข้อในการการฝึกอบรม 
 • สถานะปัจจุบันของ ISO 9001:2015
 • แนวคิดพื้นฐานสำหรับ ISO 9001:2015
 • โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ ISO 9001:2015 
 • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ ISO 9001:2015
 • การเปรียบเทียบโครงสร้างและข้อกำหนดของ ISO 9001:2008 กับ ISO 9001:2015 
 • เนื้อหาการตีความตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 
ข้อกำหนดที่ 1 บทนำและขอบเขต
ข้อกำหนดที่ 2 เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดที่ 3 คำศัพท์ คำนิยาม
ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร
ข้อกำหนดที่ 5 ภาวะผู้น้ำ
ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผน
ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุน
ข้อกำหนดที่ 8 การปฏิบัติการ
ข้อกำหนดที่ 9 การตรวจวัด ติดตาม วิเคราะห์และประเมิน
ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุงการประยุกต์ใช้แต่ละข้อกำหนดในกระบวนการ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนจาก ISO 9001:2008 ไปสู่ ISO 9001:2015
 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการกับระบบการบริหารจัดการอื่นได้ 
 • เข้าใจข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพ 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านInterpretation ISO 9001:2015 Requirement “การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015” ได้อย่างไร.