Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

Professional Documented Information Control

หลักสูตรนี้เน้นให้มีการฝึกปฏิบัติเขียนเอกสารในระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

หลักสูตรนี้เน้นให้มีการฝึกปฏิบัติเขียนเอกสารในระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (คู่มือคุณภาพระเบียบปฏิบัติ 6 เรื่องบังคับ และแบบฟอร์ม) โดยละเอียด เน้นการทดลองเขียนจริง ฝึกการระบุหัวข้อและการกำหนดมาตรฐานในแต่ละโปรแกรมพื้นฐาน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้แนวทาง ตัวอย่างของเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001:2015 เพื่อเป็นตัวอย่าง

หัวข้อในการการฝึกอบรม

 • แนะนำมาตรฐาน ISO 9001:2015
  • การตีความข้อกำหนด
  • ความรู้พื้นฐานของระบบเอกสารในระบบการจัดการ
 • คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
  •  หลักการ
  • การเขียนคู่มือคุณภาพ / ตัวอย่างคู่มือคุณภาพ
 • Work Shop 1 : การจัดทำคู่มือคุณภาพ
 • นโยบายคุณภาพ (Quality Procedure)
  • หลักการ
  • การเขียนนโยบายคุณภาพ / ตัวอย่างนโยบายคุณภาพ
 • Work Shop 2 : การจัดทำนโยบายคุณภาพ
 • เอกสารในระบบการจัดการ
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work Instruction
 • แบบฟอร์มในระบบการจัดการ (Form)
 • การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ (Document Control) 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน
วิธีการการฝึกอบรม
 • การบรรยาย Class room
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี)

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านProfessional Documented Information Control ได้อย่างไร.