Intertek (www.intertek.com)
 

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

Documentation and Implementation Techniques

การจัดทำระบบบริหาร ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001/ หรือระบบการจัดการอื่นๆ มีความจำเป็นต้องจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการควบคุมและดำเนินระบบ

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

การจัดทำระบบบริหาร ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001/ หรือระบบการจัดการอื่นๆ มีความจำเป็นต้องจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการควบคุมและดำเนินระบบ ดังนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องให้บุคลากรขององค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ จัดทำ และควบคุมเอกสารเพื่อลดปัญหา ความซับซ้อนของระบบเอกสารและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดทำระบบอย่างสูงสุด โดยหลักสูตรได้ออกแบบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะ

1. เข้าใจถึงโครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดการ

2. เข้าใจถึงวิธีการในการจัดทำเอกสารในรูปแบบของการเขียนพรรณนาและรูปแบบของการเขียน Flow Chart

3. เข้าใจถึงขั้นตอนในการอนุมัติเอกสาร การระบุสถานะในการเปลี่ยนแปลง การควบคุมการแจกจ่าย การควบคุมเอกสารจากภายนอกและการควบคุมเอกสารที่ไม่ใช้งาน

4. เข้าใจวิธีการควบคุมในการชี้บ่ง การจัดเก็บ การป้องกัน การนำออกมาใช้ ระยะเวลาในการจัดเก็บและการทำลายบันทึก

หัวข้อในการการฝึกอบรม

 • อธิบายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมข้อมูลที่เป็นเอกสาร
 • บทบาทและหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลที่เป็นเอกสาร
 • อธิบายโครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดการ
 • เอกสารที่จำเป็นในระบบการจัดการ
 • การจัดทำเอกสารให้สอดคล้องตามข้อกำหนด
 • รูปแบบในการจัดทำเอกสารที่เหมาะสมกับองค์กร
 • กระบวนการในการควบคุมเอกสาร
 • กระบวนการในการควบคุมบันทึก
 • หลักการในการกำหนดระยะเวลาในการควบคุมบันทึก
 • แนวทางในการควบคุมเอกสารและบันทึกโดย ระบบ Hard Copy และ ระบบ Electronic Media
ประโยชน์ที่จะได้รับ  
 • ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสาร
 • ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถจัดการควบคุมเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถออกแบบระบบเอกสารที่เหมาะสมกับองค์กรได้

 ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ
 •  ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน*
 วิธีการการฝึกอบรม
 • การบรรยาย Class room 
 • กิจกรรมแบบกลุ่ม Work shop (ถ้ามี)
 • ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี)
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย  **
 • Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • In-house ค่าอบรม   ตามใบเสนอราคา

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านDocumentation and Implementation Techniques ได้อย่างไร.