Intertek (www.intertek.com)

หน่วยงานภาครัฐฯ และการค้า

เพื่อให้สินค้านำเข้าและส่งออกสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ โดยกระบวนการที่รวดเร็ว รักษารายได้จากการจัดเก็บภาษีนำเข้ารวมทั้งสร้างความมั่นคงแก่ระบบห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

การออกใบรับรองผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ส่งออกไปยังประเทศเคอร์ดิสถาน

ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าที่ซื้อขายกับประเทศเคอร์ดิสถานจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการให้บริการการจัดส่งสินค้าตามสัญญา (CBCA) ของประเทศซึ่งกำหนดว่าการจัดส่งต้องมีใบรับรองความสอดคล้องเพื่อให้สามารถผ่านกรมศุลกากรได้อย่างถูกต้อง หากไม่มีการรับรองดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าอย่างมากในการเคลียร์สินค้า ชำระค่าปรับ หรือแม้กระทั่งการส่งคืน
CBCA มุ่งเน้นที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคชาวเคิร์ดมั่นใจว่าสินค้าที่นำเข้ามามีคุณภาพและปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
CBCA จึงเป็นมาตรฐานที่ช่วยในการตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งไปยังประเทศเคอร์ดิสถาน
อินเตอร์เทคได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยรับรองเพียงรายเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ออกใบรับรองความสอดคล้องของสินค้าควบคุม เพื่อส่งออกไปยังประเทศเคอร์ดิสถาน

กระบวนการประเมินผลการออก CoC ประกอบด้วย:

  •  ทบทวนเอกสารเพื่อขอการรับรอง
  •  ตรวจสอบทางกายภาพ กับเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ 
  •  ประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์
  • การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบพร้อมกับเอกสารในการจัดส่งและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของประเทศเคอร์ดิสถานหรือมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติระหว่างประเทศ / มาตรฐานแห่งชาติ สามารถทำให้ได้รับใบอนุญาติก่อนที่จะมีการส่งออก

  

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ส่งออกไปยังประเทศเคอร์ดิสถาน ได้อย่างไร.