Intertek (www.intertek.com)
 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อที่จะควบคุมประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้า บริษัทต่างๆควรที่จะได้รับคำแนะนำจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจประเมินของสินค้าประเภทต่างๆ อาทิเช่น ข้อกำหนดที่น่าเชื่อถือ การในฐานะที่เป็นตัวแทนในการตรวจประเมิน ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร บริษัทอินเตอร์เทคมีความมุ่งมั่นในการมอบคุณค่านี้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ทั้งผู้คนในชุมชนรวมถึงสิ่งแวดล้อมนั้นๆ

เราสามารถพัฒนาแผนการทำงานร่วมกับลูกค้าในเรื่องของการตรวจประเมินในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราสามารถที่จะรวบรวมและจัดทำโปรแกรมการตรวจ เพื่อสอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้

อินเตอร์เทค ยังมีความสามารถที่จะมีแนวทางในการที่จะให้ท่านสื่อสารกับสังคมด้วยว่าองค์กรและผู้ผลิตทั้งหลายเหล่านั้นมีความใส่ใจในการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ของพนักงาน ผู้ร่วมลงทุน และลูกค้า ทั้งในและนอกองค์กรของท่านอย่างไร การบริการที่ทางอินเตอร์เทคนำเสนอมีดังนี้

การนำเข้าสินค้าด้วยความมั่นใจ

 • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อสินค้าด้วยความมั่นใจ
 • มีการติดต่อเชื่อมโยงถึงกันระหว่างผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าทั่วโลก
 • สามารถที่จะเปรียบเทียบและวัดประสิทธิภาพของผู้ผลิตในระดับประเทศ และ ภูมิภาค
 • สามารถที่จะพํฒนาในการเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือในแง่ของคุณภาพของสินค้า ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ส่งเสริมแนะนำให้ผู้ประกอบการมีแนวคิดปฎิบัติ : Think Green , Act Green และ Be Green
 • ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและสามารถที่จะอธิบายได้ถึงความใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้น

สร้างความมั่นใจในการผลิต

 • แนะนำกระบวนการและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
 • แนะนำหลักการในเบื้องต้นของ GMP , BRC, FMEA และ หัวใจของ ISO ในกลุ่มของผู้ผลิตเฉพาะ อาทิเช่น กลุ่มเสื้อผ้า ของเล่นเด็ก รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ และ เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ
 • มั่นใจได้ว่าการผลิตนั้นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ค้าปลีกต่างๆในอเมริกาและยุโรป

การตรวจประเมินด้านการใช้แรงงาน

 • ตรวจประเมินการใช้แรงงานและนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของระดับประเทศและภูมิภาค
 • สามารถที่จะอธิบายการจัดการในเรื่องแรงงานได้ – ที่ทำงานดี ทำให้พนักงานมีความสุข
 • แนะนำแนวทางใหม่ๆที่จะเข้าถึง เปรียบเทียบและสื่อสารในเรื่องการจัดการทางด้านการใช้แรงงานเพื่อที่จะได้ระบุส่วนที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้
 • สามารถวัดประสิทธิภาพขององค์กร เปรียบเทียบกับในระดับประเทศ และ ระดับโลกได้
 • ได้รับการยอมรับตามมาตราฐานของ Global Standard for Consumer Products(GSCP)

การจัดการในด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้า

 • คุณภาพของสินค้าที่ดีเริ่มตั้งแต่คุณภาพของเส้นใย
 • ควบคุมคุณภาพของเส้นใย , สิ่งแวดล้อม และ ทางด้านสังคม
 • นำเสนอเกณฑ์ในการวัดใน 4 รูปแบบ:
  • คุณภาพ (ระบบคุณภาพ)
  • การทดสอบ (ห้องปฎิบัติการ)
  • สิ่งแวดล้อม (TGI)
  • ทางสังคม (WCA)

การประเมินทางด้านความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน

 • ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมได้ด้วยความสมัครใจ ในการที่จะแสดงในเรื่องข้อปฎิบัติตามข้อกำหนดการเป็นสมาชิก C-TPAT ในการปฎิบัติตามข้อกำหนดของกรมศุลกากรประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ร่วมกับหลักการปฏิบัติที่ใหญ่ที่สุดของโลก และพร้อมเข้ารวมกับผู้ที่ผ่านการตรวจประเมิน GSV
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินซึ่งเป็นที่ยอมรับในสากล

อินเตอร์เทคยังคงเป็นผู้ตรวจประเมิน Social Accountability (SA 8000) ได้รับการรับรองจาก หน่วยงาน Social Accountability International ในปี คศ.1991 จากหน่วยงาน Worldwide Responsible Apparel Production Certification Program (WRAP) จากหน่วยงาน Fair Labor Association (FLA) จากหน่วยงาน Business Social Compliance Initiative (BSCI) ระบบการตรวจติดตาม, ICS (Initiative Clause Sociale) และ ยังรวมไปถึงหน่วยงาน International Council of Toy Industries (ICTI)

การบริการของอินเตอร์เทคทางด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆนั้น ทางบริษัทสามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของกิจกรรม อาทิเช่น การจัดทำแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ การจัดการเรื่องการบริหารความเสี่ยง การฝึกอบรม การตรวจติดตาม รวมไปถึงการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ

ขอข้อมูล สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Corporate Social Responsibility กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้อย่างไร.