Intertek (www.intertek.com)

อินเตอร์เทค ผู้ให้บริการ REACH ครบวงจร

REACH คือ กฏหมายของสหภาพยุโรป (Regulation (EC) No. 1907/2006) ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาติ และการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป

 

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 

ตราสินค้าและผู้ซื้อระดับนานาชาติเรียกร้องให้มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินสถาพของสถานประกอบการของผู้ส่งมอบ/ผู้ผลิต โรงงานต่าง ๆ จึงต้องเร่งหาวิธีที่จะทำให้เกิดมาตรฐานและมีความก้าวหน้าทัดเทียมคู่แข่งและมาตรฐานระดับโลก เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อความโปร่งใสและการนำเครื่องมือที่ใช้ได้จริงมาใช้งาน เพื่อประเมินการปรับปรุงที่ต่อเนื่อง

โปรแกรม WCA ช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังสำหรับบริษัทและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่แสวงหาการปรับปรุงสภาพของสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างและดีที่สุด

มาตรฐานของโปรแกรม WCA อยู่ในระดับเดียวกันกับ GSCP ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาคมผู้ค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านสังคมอย่างกว้างขวางของอินเตอร์เทค โปรแกรม WCA จึงเกิดขึ้นและเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการประเมินผล สร้างมาตรฐาน และปรับปรุงสภาพสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง โปรแกรมได้รับการสนับสนุนด้วยระบบออนไลน์ที่ทำให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างอัตโนมัติและเป็นรูปเป็นร่าง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคู่ค้า

WCA นั้นรวมไปถึง

 •  แรงงาน (เด็ก/การบังคับแรงงาน การเลือกปฏิบัติ ระเบียบวินัย การคุกคาม อิสระในการสมาคม และสัญญาแรงงาน)
 • ค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน (ผลตอบแทนและชั่วโมงการทำงาน)
 • สุขภาพและความปลอดภัย (สาธารณูปโภคสำหรับการทำงานทั่ว ๆ ไป การเตรียมพร้อมยามฉุกเฉิน การบาดเจ็บจากการทำงาน ความปลอดภัยของเครื่องจักร ความปลอดภัยจากสิ่งอันตราย วัตถุอันตรายและสารเคมี หอพัก และโรงอาหาร)
 • ระบบการจัดการ (งานเอกสาร การจดบันทึก ความร่วมมือและผลตอบรับของคนงาน กระบวนการแก้ไขและตรวจสอบ)
 • สภาพแวดล้อม (การทำตามกฎหมาย ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียและอากาศ

โปรแกรม WCA มีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณโดย

 • ปรับปรุงสภาพการทำงาน เพื่อให้ได้แรงงานที่มีประสิทธิภาพ มีสุขภาพดี และปรับตัวต่อสถานการณ์ได้
 • ส่งเสริมการตัดสินใจที่ดีขึ้น ยึดตามข้อมูลจริงและการจัดการความรู้
 • การควบคุมจัดการความร่วมมือที่ดี และสถานะ “ผู้ส่งมอบ/ผู้ผลิตที่เป็นที่ปรารถนา” เพื่อสร้างโปรแกรมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ดีด้านอุตสาหกรรม
 • สร้างความมั่นใจในความร่วมมือกับผู้ส่งมอบ/ผู้ผลิต ด้วยความเชื่อมั่นและความโปร่งใส
 • การลดลงของการตรวจสอบที่เกินความจำเป็นและซ้ำซ้อน (Audit Fatigue)
 • ผู้ผลิตแสดงให้เห็นความก้าวหน้าด้วยรางวัล Record of Achievement

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านWorkplace Conditions Assessment (WCA) ได้อย่างไร.