Intertek (www.intertek.com)

อินเตอร์เทค ผู้ให้บริการ REACH ครบวงจร

REACH คือ กฏหมายของสหภาพยุโรป (Regulation (EC) No. 1907/2006) ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาติ และการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป

 

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 

โปรแกรม SQP ของอินเตอร์เทค มอบมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลกซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ด้วยเกณฑ์เปรียบเทียบสมถรรนะ

 • จะมั่นใจได้อย่างไรว่ากระบวนการผลิตของผู้ส่งมอบ/ผู้ผลิตของท่านมีการควบคุมที่เหมาะสมในสถานประกอบการเพื่อช่วยลดความเสี่ยง ?
 • จะวัดศักยภาพการทำงานของผู้ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานระดับโลก ระดับประเทศ และอุตสาหกรรมได้อย่างไ ขณะที่ทำการส่งเสริมการพัฒนาที่ต่อเนื่องในการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าในเวลาเดียวกัน ?

ผู้ค้าปลีกระดับนานาชาติ ตราสินค้า และผู้ซื้อเรียกร้องให้มีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อประเมินการผลิตของผู้ส่งมอบ/ผู้ผลิตผ่านกระบวนการที่ได้รับการพัฒนาซึ่งได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ และโปร่งใส

ทางออกของเรา

การเข้าถึงของอินเตอร์เทค – SQP

โปรแกรม SQP ของอินเตอร์เทค ช่วยให้เกิดมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับโลก ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เปิดเผยได้ จุดแข็งของโปรแกรมนี้อยู่ที่โปรแกรมการฝึกฝนที่ได้รับการยอมรับ ผู้ตรวจประเมินและผู้ฝึกอบรมที่มีคุณภาพ การให้คะแนนความเสี่ยง และการบวนการแก้ไขและป้องกันอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานการตรวจสอบ SQP ได้รับการพัฒนาโดยการสำรวจความเห็นจากผู้ค้าปลีกและตราสินค้าในระดับโลก โดยโปรแกรมนี้มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ครอบคลุมส่วนต่าง ๆ ดังนี้

 • การผลิตทั่วไป (เช่น ในครัวเรือน หรือ ทำด้วยตนเอง)
 • เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
 • ของเล่น
 • รองเท้า

มาตรฐานอุตสาหกรรม SQP ครอบคลุมในด้าน

 • การจัดการและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
 • ระบบการจัดการความเสี่ยง
 • ระบบการจัดการคุณาพ
 • การจัดการสาธารณูปโภคและโรงงาน
 • การควบคุมผลิตภัณฑ์
 • การทดสอบผลิตภัณฑ์และการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • การควบคุมกระบวนการ (การผลิต เครื่องนุ่งห่ม ของเล่น และรองเท้า)
 • การฝึกอบรมและความสามารถของบุคลากร

ประโยชน์จากโปรแกรม SQP รวมไปถึง

 • การพัฒนาการควบคุมและกระบวนการสำหรับการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
 • การพัฒนาความเชื่อมั่นและความโปร่งใสระหว่างผู้ซื้อและผู้ส่งมอบ/ผู้ผลิต
 • ลดความเหนื่อยล้าในการตรวจประเมิน (Audit Fatigue)
 • ความสามารถในการแสดงผลลัพธ์ที่วัดได้
 • การจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น
 • เป็นที่ยอมรับ ผ่านรางวัล Achievement Award สำหรับผู้ผลิตที่มีความโดดเด่น

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านSupplier Qualification Program (SQP) ได้อย่างไร.