Intertek (www.intertek.com)

อินเตอร์เทค ผู้ให้บริการ REACH ครบวงจร

REACH คือ กฏหมายของสหภาพยุโรป (Regulation (EC) No. 1907/2006) ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาติ และการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป

 

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

Social Accountability 8000 Program(2)

มาตรฐาน Social Accountability 8000 สร้างขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานระดับสากลที่สามารถใช้ระหว่างสายการผลิตและภาคเศรษฐกิจ เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่แน่นอนสำหรับความรับผิดชอบทางสังคม

โปรแกรมนี้ช่วยให้ได้มาตรฐานที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และโปรงใส่ เพื่อรับรองการปฏิบัติงานของบริษัทใน 9 ประเด็นสำคัญ

  • แรงงานเด็ก
  • การบังคับแรงงาน
  • สุขภาพและความปลอดภัย
  • เสรีภาพในการสมาคมและเจรจาต่อรอง
  • การเลือกปฏิบัติ
  • การปฏิบัติตามระเบียบวินัย
  • ชั่วโมงทำงาน
  • ค่าตอบแทน
  • ระบบการจัดการ

มาตรฐาน Social Accountability 8000 ถูกนำมาใช้เพื่อให้บริษัทมีระบบที่จะผสานความรับผิดชอบทางสังคมเข้ากับนโยบายและการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีพื้นฐานสำหรับการรับรองโดยกลุ่มบุคคลที่สาม เกี่ยวกับสาธารณูปโภคด้านการผลิตต่าง ๆ ของบริษัท

อินเตอร์เทค ให้การรับรองโปรแกรม Social Accountability 8000 โดยมีระยะเวลา 3 ปี ในระหว่างนี้ทางอินเตอร์เทค จะทำการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะยังคงรักษาไว้ซึ่งความรับผิดชอบทางสังคม

ด้วยประสบการณ์ในความรับผิดชอบต่อสังคมหลายต่อหลายปี อินเตอร์เทคได้สร้างการให้บริการตรวจสอบโดยยึดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องปัญหาแรงงานในท้องถิ่น ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทีมงานผู้ตรวจประเมินจะเข้าไปสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในองค์กรและทำการประเมินถึงการนำไปใช้และประสิทธิผล เพื่อเป็นการยืนยันว่าสถานประกอบการนี้เป็นไปตามข้อกำหนดโปรแกรม SA 8000 ทีมผู้ตรวจประเมินของอินเตอร์เทคได้ทำการตรวจสอบในพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลกแก่บริษัทค้าปลีกชั้นนำ

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านSocial Accountability 8000 Program(2) ได้อย่างไร.