Intertek (www.intertek.com)

อินเตอร์เทค ผู้ให้บริการ REACH ครบวงจร

REACH คือ กฏหมายของสหภาพยุโรป (Regulation (EC) No. 1907/2006) ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาติ และการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป

 

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

ทวนสอบความปลอดภัยสากล

หลังจากเหตุการณ์ 11 กันยา 2001 รัฐบาลและหน่วยงานศุลกากรทั่วโลกได้เริ่มใช้มาตรฐานโครงข่ายความปลอดภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยทางการค้า ต่อต้านการก่อการร้าย และการค้ามนุษย์

การค้าระหว่างโลกได้ยอมรับและดำเนินการปฏิบัติตามโครงข่ายมาตรฐานและเกณฑ์ความปลอดภัย ซึ่งรวมถึง C-TPAT, PIP และ AEO ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ บริษัททั้งหลายจึงต้องทบทวนวงจรผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบในการบ่งชี้ ลดและจำกัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
 
Intertek’s GSV เป็นโปรแกรมที่ทันสมัยในการส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีที่สุดผ่านอุตสาหกรรมการค้าระดับโลก ซึ่งช่วยผู้นำเข้าและผู้ส่งมอบลดความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนไปพร้อมกับการเร่งส่งสินค้าไปยังจุดหมาย ซึ่งความสำเร็จจากการปฏิบัติที่ดีที่สุดนี้สืบเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากร กระบวนการทางโครงสร้าง และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
 
Intertek’s GSV เป็นโปรแกรมที่นำเอาแนวความคิดโครงข่ายความปลอดภัยระดับโลกอันหลากหลาย ซึ่งรวมถึง C-TPAT, PIP และ AEO มาบูรณาการเข้าด้วยกัน ภารกิจของเราคือการเป็นพันธมิตรกับผู้ส่งมอบและผู้นำเข้านานาชาติในการผลักดันพัฒนากระบวนการทวนสอบความปลอดภัย อันสะท้อนได้จากผลลัพธ์จากการเพิ่มของการประกันความความปลอดภัย การควบคุมความเสี่ยง ประสิทธิผล และการควบคุมค่าใช้จ่าย สำหรับผู้เข้ารับร่วมโปรแกรมทุกราย


ประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจาก GSV

  • ช่วยให้ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายยกระดับการควบคุมประสิทธิภาพภายในกลุ่มอุตสาหกรรมและความร่วมมือกัน
  • ส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพอันได้จากการรวบรวม วิเคราะห์ และการรายการความสามารถในการลดความเสี่ยง และการตัดสินใจอื่นๆสำหรับหุ้นส่วนทางการค้าทั้งหมด
  • ลดความเหนื่อยล้าในการตรวจประเมินโดยให้ผู้จัดจำหน่ายต่างๆแชร์รายงานการทวนสอบกับผู้นำเข้าทั้งหลายต่อการลำดับความสำคัญทางทรัพยากรในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับการตรวจประเมินใหม่
  • เป็นการใช้วิธีการให้คะแนนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดร่วมกับการใช้เครื่องมือตรวจประเมินแบบอัตโนมัติที่ทำให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คงเส้นคงวาและดีกว่าในการรายงานความสามารถ

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านทวนสอบความปลอดภัยสากล ได้อย่างไร.