Intertek (www.intertek.com)

อินเตอร์เทค ผู้ให้บริการ REACH ครบวงจร

REACH คือ กฏหมายของสหภาพยุโรป (Regulation (EC) No. 1907/2006) ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาติ และการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป

 

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

ระบบตรวจสอบแนวคิดมาตรฐานทางสังคมธุรกิจ(2)

ระบบตรวจสอบแนวคิดมาตรฐานทางสังคมธุรกิจเป็นวิธีที่ทางยุโรปใช้พัฒนาสมรรถภาพทางสังคมของผู้ส่งมอบในประเทศต่างๆเพื่อให้อยู่ในมาตรฐานทางสังคมเดียวกันในการตรวจสอบ

BSCI มีพื้นกำเนิดจากมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานนานาชาติ (ILO) และข้อกำหนดนานาชาติที่สำคัญอื่นๆ เช่น กฎบัตรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติและข้อกฎหมายท้องถิ่นอื่นๆ แนวคิดริเริ่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมถรรภาพทางสังคมของผู้ส่งมอบอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมสภาพการทำงานในโรงงานต่างๆทั่วโลก

ระบบการตรวจสอบ BSCI

  • ให้เครื่องมือการจัดการอันเป็นมาตรฐานแก่บริษัทต่างๆทั่วประเทศ
  • สนับสนุนข้อมูล เพื่อประสิทธิภาพในการประสานงานต่อกระบวนการ
  • ผู้ค้าปลีก ผู้นำเข้า และผู้ผลิต สามารถเข้าถึงได้
  • เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในยุโรปและประเทศผู้ส่งมอบต่างๆ

อินเตอร์เทค ได้รับการรับรองเป็นผู้ตรวจสอบระบบ BSCI และเรายังมีผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ที่พร้อมจะสนับสนุนการตรวจสอบระบบ BSCI ของคุณ ไม่ว่าผู้ส่งมอบของคุณจะอยู่แห่งใดก็ตาม

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านระบบตรวจสอบแนวคิดมาตรฐานทางสังคมธุรกิจ(2) ได้อย่างไร.