Intertek (www.intertek.com)

สนใจบริการตรวจสินค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบขอรับการตรวจสินค้าได้ที่นี่

อินเตอร์เทค ผู้ให้บริการ REACH ครบวงจร

REACH คือ กฏหมายของสหภาพยุโรป (Regulation (EC) No. 1907/2006) ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาติ และการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป

 

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

ตรวจประเมินสำหรับของเล่น เกม และสินค้าอุปโภค

อินเตอร์เทคได้ขยายเครือข่ายผู้ตรวจประเมินผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความรู้และได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีในอุตสาหกรรมด้านของเล่น เกม และสินค้าอุปโภค ปัจจุบันนี้ผู้ตรวจประเมินของอินเตอร์เทคได้ติดตามตรวจประเมินโรงงานมากกว่า 1000 โรงต่อปี กว่า 100 ประเทศทั่วโลกแก่บริษัทชั้นนำทั้งหลาย ซึ่งเป็นหลักประกันในความสามารถในการตรวจประเมินของอินเตอร์เทค

อินเตอร์เทคขอนำเสนอทางออกในการตรวจประเมินสำหรับระบบ ขบวนการ ตลอดจนผลลัพธ์ปลายทางผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในอุตสาหกรรมของเล่น เกม และสินค้าอุปโภคของคุณดังนี้

BSCI Monitoring - BSCI ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานนานาชาติ (ILO) และข้อบังคับนานาชาติที่สำคัญอื่นๆ เช่น กฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อบังคับของแต่ละประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสังคมของผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบในการเป็นผู้นำในการปฏิบัติเพื่อยกระดับสภาพการทำงานในโรงงานให้ได้ดีที่สุดและยั่งยืนในระดับสากล

ICTI Certification Audits - สภาอุตสาหกรรมของเล่นนานาชาติ (The International Council of Toy Industries (ICTI) )ประกอบด้วยสมาคมผู้ค้าของเล่น 20 สมาคม จากทั่วโลก สภาฯก่อตั้งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าของเล่นที่ผลิตขึ้นนั้นปลอดภัยและอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีมนุษยธรรม จึงได้มีการพัฒนานำมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและเกณฑ์การตรวจประเมิน มาประยุกต์ใช้กับโรงงานเพื่อให้เห็นถึงความมุมานะของโรงงานเหล่านั้น

Intertek Compliance Verification - เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ผลิตให้ทำได้ตามระดับมาตรฐาน อินเตอร์เทคขอเสนอการทวนสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานต่อข้อกำหนดตามกฎหมาย หลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมินจะมีการออกรายงานที่ชี้ให้เห็นถึงจุดที่ต้องดำเนินการแก้ไข (หากมี) ให้กับผู้ร้องขอบริการ เพื่อนำไปปรับปรุงหรือต่อยอดในการปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

SA 8000 Program - SA8000 พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานจากหลักอนุสัญญา 11 ฉบับ ขององค์การแรงงานนานาชาติ (ILO), ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยมุ่งให้บริษัทใช้ระบบในการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับนโนบายและการปฏิบัติ

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านตรวจประเมินสำหรับของเล่น เกม และสินค้าอุปโภค ได้อย่างไร.