Intertek (www.intertek.com)

อินเตอร์เทค ผู้ให้บริการ REACH ครบวงจร

REACH คือ กฏหมายของสหภาพยุโรป (Regulation (EC) No. 1907/2006) ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาติ และการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป

 

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

WRAP Certification

หลักการรับรองความรับชอบต่อผลิตภัณฑ์สากลถือเป็นมาตรฐานหลักสำหรับผู้ทำผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโปรแกรม WRAP Certification

สาระสำคัญของ WRAP ได้แก่

 • การปฏิบัติอันสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดในสถานที่ทำงาน
 • เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจา
 • ความผิดฐานการคุมคามและล่วงละเมิด
 • ความผิดฐานการเลือกปฏิบัติ
 • ความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน
 • ความผิดฐานใช้แรงงานเด็ก
 • การชดเชยและผลประโยชน์
 • ชั่วโมงการทำงาน
 • อนามัยและความปลอดภัย
 • มาตรฐานทางศุลกากร
 • สิ่งแวดล้อม
 • ความปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม คือ เพื่อตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอันสอดคล้องตามมาตรฐานสากลสำหรับผู้ผลิต และเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนั้นอยู่ภายใต้หลักกฎหมาย หลักมนุษยธรรม และหลักจริยธรรม
อินเตอร์เทค ได้รับเลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบอิสระสากลจากผู้จัดจำหน่ายชั้นนำระดับโลกมากมาย การบริการตรวจสอบของเราเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตที่เข้าร่วมโปรแกรม WRAP

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านWRAP Certification ได้อย่างไร.