Intertek (www.intertek.com)
 

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

โปรแกรมการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง

ด้วยโปรแกรมการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมของ อินเตอร์เทค ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างสามารถขอรับการทวนสอบความถูกต้องในการกล่าวอ้างคุณสมบัติสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของสินค้า และเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาด

ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ "ผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวอ้างสิทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อม: green claims" ของอุตสาหกรรมการสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง ผู้ผลิตในปัจจุบันจึงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากเมื่อต้องมีการกล่าวอ้างสิทธิ์ความเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าตนเอง ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้กำลังถูกตรวจสอบอย่างละเอียดภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกำลังไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค การเป็น "ผลิตภัณฑ์ (ฟอก) เขียว: Greenwashing หรือ Green Sheening" – การตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – กลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สีเขียวกำลังให้ความสำคัญในการมองหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงการกล่าวอ้างสิทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์


โปรแกรมการรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของเรามีจุดมุ่งหมายที่จะขจัดความสับสนในตลาดการค้าที่เกี่ยวข้องกับฉลากสิ่งแวดล้อม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 100 ปี ในการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วโลก โปรแกรมของเราจะประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ผลิตในการสำแดงทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ และมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของท่านได้รับการรับรองโดยผู้ตรวจสอบชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญ โปรแกรมการรับรองสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างจะช่วยสร้างความชัดเจนในการทำงานตามแนวทาง "การปฏิวัติเขียว: Green Revolution" และนำไปสู่การได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่มีทั้งความสำคัญ ความน่าเชื่อถือและคุณค่า ไม่เฉพาะสำหรับผู้ผลิตเท่านั้น แต่ยังสำหรับผู้ซื้อและผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับสิ่งก่อสร้างเหล่านี้อีกด้วย


อย่าเป็นเพียงแค่คำสัญญา ให้องค์กรที่เป็นกลาง  ตรวจสอบการสำแดงทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของท่านวันนี้


องค์ประกอบของโปรแกรมการรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

โปรแกรมจะมุ่งเน้นไปที่การรับรองคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แบบเดี่ยวหรือแบบหลากหลาย และประกอบด้วย 5 ส่วนประกอบหลัก ดังนี้


การเขียนแผนการทดสอบ – เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผลิตภัณฑ์ ระหว่างการวางแผนการทดสอบจะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังในส่วนของคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมด้านใดที่ควรใช้สำแดงถึงและจะไม่มีการสำแดงในคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสม (ตัวอย่าง บานพับประตูกันไฟไม่มีแร่ใยหิน) ดังนั้นในกรณีที่มีคุณสมบัติใดที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ เราจะนำมาตรฐานการทดสอบในประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจะถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบการสำแดงคุณสมบัติเหล่านั้น

การตรวจสอบสถานที่ผลิตเบื้องต้น – สถานที่ผลิตสินค้าจะถูกตรวจสอบโดยบุคลากรของอินเตอร์เทคที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความชำนาญเพื่อทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำคู่มือการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Manual)

การจัดทำคู่มือการควบคุมคุณภาพ – คู่มือการใช้งานด้านการควบคุมคุณภาพจะประกอบด้วยคำอธิบายวิธีการและขั้นตอนที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตสินค้า

การดำเนินการของการทดสอบตรวจสอบ (VerificationTests) – อินเตอร์เทคจะดำเนินการทดสอบเพื่อสนับสนุนทางเลือกที่ยั่งยืนของผู้ผลิต เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ (recycled content) การสะท้องรังสีอาทิตย์ (solar reflectance) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (emissions) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency) องค์กรที่เป็นกลาง (Third Party) จะทำการตรวจสอบการสำแดงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หลังการประเมินผลการทดสอบที่ประสบความสำเร็จ อินเตอร์เทคจะออกสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมาย Green Leaf Mark บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและในสื่อการตลาดต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของท่าน เครื่องหมาย Green Leaf Mark นี้จะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าสินค้าได้รับการยอมรับด้านสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบสถานที่ผลิตสินค้าและการตรวจทดสอบซ้ำ รายไตรมาส (Quarterly Plant Audits and Retest) - หลังจากผลิตภัณฑ์มีการใช้เครื่องหมาย Green Leaf Mark ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอินเตอร์เทค โปรแกรมการตรวจสอบสถานที่ผลิตสินค้าแบบสุ่มตรวจรายไตรมาสจะมีโปรแกรมตรวจสอบฯ ที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ยังคงมีการผลิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของโปรแกรมนี้


อินเตอร์เทคพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพของงานอุตสาหกรรมโดยที่ไม่เพิ่มความสับสน เรามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ International Code Council - Evaluation Services (ICC-ES) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโปรแกรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันเรียกว่าโปรแกรม “Sustainable Attributes Verification and Evaluation (SAVE)” คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 9 คุณสมบัติสำหรับโปรแกรมการตรวจสอบใหม่ของอินเตอร์เทคที่เทียบกันได้กับโปรแกรมการตรวจสอบของ SAVE


คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

 • การหาปริมาณส่วนประกอบรีไซเคิลในวัสดุ
 • การหาปริมาณส่วนประกอบวัสดุชีวฐาน
 • การหาค่าดัชนีการสะท้อนรังสีอาทิตย์ การคายพลังงานความร้อน และการสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ของวัสดุมุงหลังคา
 • การประเมินปริมาณการใช้งานวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่ถูกขุดเจาะ เก็บเกี่ยว หรือผลิตขึ้น
 • การหาปริมาณและอัตราการแพร่ของสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ของสารยึดติดและสารกันรั่ว
 • การหาปริมาณและอัตราการแพร่ของสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ของสีและสารเคลือบ
 • การหาปริมาณและอัตราการแพร่ของสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ของผลิตภัณฑ์ปูพื้น
 • การหาปริมาณการปลดปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์ของผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบและผลิตภัณฑ์ไม้เอนจิเนียร์
 • การหาปริมาณไม้และชิ้นส่วนไม้ Certified Wood ในผลิตภัณฑ์
 • การหาค่าความคงทนของสีและสารเคลือบ
 • การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ: ประสิทธิภาพเครื่องใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงแข็ง ค่าการต้านทานความร้อน
 • การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ: การใช้น้ำในอุปกรณ์ประกอบระบบประปา
 • สสารที่ไม่มีความเป็นพิษ
 • ความต้านทานการขึ้นรูป
 • ส่วนประกอบโลหะหนักในวัสดุอโลหะ
 • การปลอดสารใยหิน
 • การปลอดสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน-ฮาโลเจน หรือสารเคมีที่ถูกควบคุมอื่น ๆ ตามพิธีสารมอนทรีออล
 • การปลอดกัมมันตภาพรังสี

รายการการตรวจสอบเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีวิธีการทดสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เหมาะสมและได้รับการยอมรับ

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านโปรแกรมการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง ได้อย่างไร.