Intertek (www.intertek.com)

สนใจบริการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการหรือตรวจประเมินด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบขอรับการตรวจประเมินได้ที่นี่

 Intertek Audit Application Form
 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

ตรวจประเมินซัพพลายเชน(1)

ผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งชุมชน มีความตระหนักถึงการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการที่มีผลกระทบต่อคนทำงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัยของสินค้าที่ผลิต

ผู้ค้าปลีกและเจ้าของแบรนด์สินค้าต้องการที่จะแสดงภาพลักษณ์ในการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดีตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และผู้ประกอบการเองก็ถูกกำหนดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแง่ของความสามารถ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในเชิงรุกนั้น จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และการประเมินผล รวมถึงการวัดผลเพื่อที่จะนำผลที่ได้ไปบริหารความเสี่ยง และ ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในลำดับถัดไป

อินเตอร์เทคมีการพัฒนาชุดเครื่องมือในการตรวจสอบ และการตรวจประเมินผู้ประกอบการ เพื่อที่จะช่วยจัดการและวัดประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานนั้นๆ การตรวจประเมินผู้ประกอบการเรื่องความเสี่ยงของธุรกิจ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้แรงงาน ความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า รวมทั้งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลที่ได้จากการประเมินจะทำให้ท่านสามารถวางแผนและบริหารจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของท่าน รวมทั้งทราบถึง การพัฒนา และ ประสิทธิภาพ ของผู้ผลิต ซึ่งจะช่วยท่านตัดสินใจซื้อสินค้าและลดความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น

เครื่องมือของอินเตอร์เทคในการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

 • iSupplier Intelligence
 • Think Green Initiative
 • Supplier Qualification Program
 • Workplace Conditions Assessment
 • Mill Qualification Program
 • Global Security Verification
 • Sandblasting Assessment & Management


iSupplier Intelligence (ISI) - นวัตกรรมการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ 

 • มุมมองใหม่ในการเสาะหาสินค้า โดยการให้ท่านสามารถหาผู้ผลิตตรงตามที่ท่านต้องการมากที่สุด
 • ความเชื่อมั่นทางด้านคุณภาพและการควบคุม โดยสามารถหาโรงงานตามข้อกำหนดของท่าน
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลของทุกโรงงานเพื่อที่สะดวกในการตัดสินใจเลือกโรงงานที่เหมาะกับท่านมากที่สุด
 • การทวนสอบประวัติข้อมูล ของแต่ละโรงงานในเรื่องของความสามารถและการดำเนินกิจการ
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลโดยผ่าน Internet

Think Green Initiative (TGI) การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ส่งเสริมแนะนำให้ผู้ประกอบการมีแนวคิดปฎิบัติ Think Green , Act Green และ Be Green
 • ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและสามารถที่จะอธิบายได้ถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้น

Supplier Qualification Program (SQP) – สร้างความมั่นใจในการผลิต

 • แนะนำกระบวนการและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
 • แนะนำหลักการในเบื้องต้นของ GMP , BRC, FMEA และ หัวใจของ ISO ในกลุ่มของผู้ผลิตเฉพาะ อาทิเช่น กลุ่มเสื้อผ้า ของเล่นเด็ก รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ และ เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ
 • มั่นใจได้ว่าการผลิตนั้นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ค้าปลีกต่างๆในอเมริกาและยุโรป

Workplace Conditions Assessment (WCA) - การตรวจประเมินด้านการใช้แรงงาน

 • ตรวจประเมินการใช้แรงงานและนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของระดับประเทศและภูมิภาค
 • สามารถที่จะอธิบายการจัดการในเรื่องแรงงานได้ – ที่ทำงานดี ทำให้พนักงานมีความสุข
 • แนะนำแนวทางใหม่ๆที่จะเข้าถึง เปรียบเทียบและสื่อสารในเรื่องการจัดการทางด้านการใช้แรงงานเพื่อที่จะได้ระบุส่วนที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้
 • สามารถวัดประสิทธิภาพขององค์กร เปรียบเทียบกับในระดับประเทศ และ ระดับโลกได้
 • ได้รับการยอมรับตามมาตราฐานของ Global Standard for Consumer Products(GSCP)

Mill Qualification Program (MQP) - การจัดการในด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้า

 • คุณภาพของสินค้าที่ดีเริ่มตั้งแต่คุณภาพของเส้นใย
 • ควบคุมคุณภาพของเส้นใย, สิ่งแวดล้อม และ ทางด้านสังคม
 • นำเสนอเกณฑ์ในการวัดใน 4 รูปแบบ
  • คุณภาพ (ระบบคุณภาพ)
  • การทดสอบ (ห้องปฎิบัติการ)
  • สิ่งแวดล้อม (TGI)
  • ทางสังคม (WCA)

Global Security Verification (GSV) - การประเมินทางด้านความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน

 • ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมได้ด้วยความสมัครใจ ในการที่จะแสดงในเรื่องข้อปฎิบัติตามข้อกำหนดการเป็นสมาชิก C-TPAT ในการปฎิบัติตามข้อกำหนดของกรมศุลกากรประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ร่วมกับหลักการปฏิบัติที่ใหญ่ที่สุดของโลก และพร้อมเข้ารวมกับผู้ที่ผ่านการตรวจประเมิน GSV
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินซึ่งเป็นที่ยอมรับในสากล

Sandblasting Assessment & Management - ประเมินผลกระทบจากการยิงทรายในการผลิตยีนส์ หัวข้อที่ต้องการประเมิน

 • ทางเลือกของการยิงทราย
 • วิธีป้องกันเพื่อความปลอดภัยของคนงาน
 • การฝึกอบรมและข้อปฎิบัติให้แก่พนักงานในการใช้เครื่องมือและเข้าใกล้วัตถุอันตราย
 • ระบบการจัดการที่ปลอดภัยแก่คนงาน
 • กระบวนการในการจัดการวัตถุอันตราย
 • เครื่องมือป้องกันในการทำงาน และการบังคับใช้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านตรวจประเมินซัพพลายเชน(1) ได้อย่างไร.