Intertek (www.intertek.com)

หน่วยงานภาครัฐฯ และการค้า

เพื่อให้สินค้านำเข้าและส่งออกสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ โดยกระบวนการที่รวดเร็ว รักษารายได้จากการจัดเก็บภาษีนำเข้ารวมทั้งสร้างความมั่นคงแก่ระบบห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

ตรวจผ่านสินค้าสำหรับการส่งออกและนำเข้าไปเซียร์ราลีโอน

อินเตอร์เทคได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลของเซียร์ราลีโอนในการสร้างและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสินค้าในพอร์ตของฟรีทาวน์ในเซียร์ราลีโอน

ในเดือนกรกฎาคมปี2004อินเตอร์เทคได้รับสัญญาของรัฐบาล10ปีในการสร้างและการดำเนินการขนส่งสินค้าสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจผ่านสินค้าในพอร์ตของฟรีทาวน์ในเซียร์ราลีโอนภายใต้โครงการ Build Own Operate Transfer (BOOT) อินเตอร์เทคได้รับสัญญาเพราะสามารถตอบสนองความต้องการของเซียร์ราลีโอนและมีประวัติที่ดีตลอดมาตั้งแต่สถานที่นี้สามารถดำเนินงานได้อินเตอร์เทคได้ช่วยเหลือในการตรวจสอบปริมาณที่มีนัย
สำคัญของสินค้าที่ต้องห้ามรวมทั้งบุหรี่และการแจ้งจำนวนที่ไม่ถูกต้องลดน้อยลงดังนั้นสามารถทำให้จัดเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องเมื่อเวลาผ่านไปหน่วยตรวจสอบสินค้าได้กลายเป็นอุปสรรค
สำคัญในการที่ลักลอบนำสินค้าเข้าไปในเซียร์ราลีโอน

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านตรวจผ่านสินค้าสำหรับการส่งออกและนำเข้าไปเซียร์ราลีโอน ได้อย่างไร.