Intertek (www.intertek.com)

หน่วยงานภาครัฐฯ และการค้า

เพื่อให้สินค้านำเข้าและส่งออกสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ โดยกระบวนการที่รวดเร็ว รักษารายได้จากการจัดเก็บภาษีนำเข้ารวมทั้งสร้างความมั่นคงแก่ระบบห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

บริการการรักษาระบบห่วงโซ่อุปทานต่างๆ

อินเตอร์เทคให้บริการรักษาระบบความปลอดภัยในระบบห่วงโซ่อุปทานแก่ รัฐบาล สนามบิน องค์กรศุลกากร หน่วยงานกรมท่าเรือ และธุรกิจอื่นๆ เพื่อป้องการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระบบห่วงโซ่อุปทาน

อินเตอร์เทคบริการให้คำปรึกษาดังนี้

  • การประเมินภัยคุกคามและความเสี่ยงจากระบบห่วงโซ่อุปทาน
  • วางแผนระบบรักษาความปลอดภัย และการพัฒนากระบวนงานและการตรวจสอบ
  • ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยตามที่ลูกค้าต้องการ
  • การดำเนินงานของท่าเรือและสนามบิน ในด้านการอำนวยความสะดวกในการสแกนสินค้า
  • การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกระดับ

การบริการในระบบห่วงโซ่อุปทานของเรารวมไปถึง

  • สแกนสินค้า
  • การตรวจสอบความปลอดภัย
  • ที่ปรึกษาระบบรักษาความปลอดภัย
  • บริการฝึกอบรมและการพัฒนา

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านบริการการรักษาระบบห่วงโซ่อุปทานต่างๆ ได้อย่างไร.