Intertek (www.intertek.com)

หน่วยงานภาครัฐฯ และการค้า

เพื่อให้สินค้านำเข้าและส่งออกสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ โดยกระบวนการที่รวดเร็ว รักษารายได้จากการจัดเก็บภาษีนำเข้ารวมทั้งสร้างความมั่นคงแก่ระบบห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

บริการต่างๆสำหรับผู้นำเข้าและส่งออก

ต้องการส่งออกสินค้า? อินเตอร์เทค สามารถช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดการนำเข้าและส่งออก เพื่อให้มั่นใจว่าการเคลียร์ของจากศุลกากรเป็นไปอย่างราบรื่น

สินค้าส่วนมากที่ผลิตตามจข้อกำหนดด้านนโยบายความปลอดภัยและประสิทธิภาพของประเทศผู้นำเข้า อาจไม่สามารถเข้าใจได้อย่างเต็มที่เสมอ ความต้องการเหล่านี้ได้กำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่น่าเชื่อถือสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินรวมทั้งค่าใช้จ่ายเมื่อสิ่นค้าโดนตีกลับ ค่าชดเชยและความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ประกอบการ และ แบรนด์สินค้า


บริษัทที่ทำการค้ากับประเทศเหล่านี้ จะต้องปฎิบัติให้สอดคล้องกับความประสาค์ในการสั่งสินค้าเพื่อลดปัญหาด้านศุลกากร หากล้มเหลวในการทำตามความประสงค์อาจส่งผลต่อ ความล่าช้าในการเคลียร์สินค้า, การจ่ายค่าปรับ หรือ สินค้าอาจถูกตีกลับ
อินเตอร์เทคสามารถออกใบรับรองเพื่อยืนยันว่าสิ่นค้าส่งออกนั้นตรงกับมาตรฐานประเทศเหล่านี้และตรวจสอบพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างราบรื่น อินเตอร์เทคออกใบรับรองมามากกว่า 1 ล้านใบ และรายงานผลการทดสอบ มากไปว่านั้น อินเตอร์เทคได้ดำเนินการประเมินผลของสินค้าส่งออกมานานกว่าองค์กรอื่น ๆ


การส่งออกและนำเข้ารายการที่เกี่ยวข้องได้แก่

 

บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก

  • ส่งออกไปยังประเทศ แอฟริกา
  • ส่งออกไปยังประเทศ แอฟริกาใต้
  • ส่งออกไปยังประเทศ ตะวันออกกลาง
  • กลุ่มผู้บริโภครับรองสินค้า
  • การรับรองสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องไฟฟ้า
  • หน่วยงานภาครัฐและสถาบัน A ถึง Z
  • บริการการตรวจสอบสินค้าไปบังกลาเทศ
  • บริการส่งออกและผู้นำเข้าไปประเทศอินเดีย

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านบริการต่างๆสำหรับผู้นำเข้าและส่งออก ได้อย่างไร.