Intertek (www.intertek.com)

อินเตอร์เทค ผู้ให้บริการ REACH ครบวงจร

REACH คือ กฏหมายของสหภาพยุโรป (Regulation (EC) No. 1907/2006) ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาติ และการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป

 

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

ทดสอบสิ่งทอตาม GB 18401

อินเตอร์เทคได้รับการรับรองโดยหน่วยงานการรับรองแห่งชาติของสาธารณะประชาชนจีนสำหรับการประเมินความสอดคล้อง (CNAS) และ China Metrology Accreditation (CMA) เพื่อให้ท่านมั่นใจในการทดสอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอของท่านตามระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยแห่งชาติ GB 18401

ข้อบังคับด้านเทคนิคความปลอดภัยระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในทางปฏิบัติขั้นต้น วิธีการทดสอบ กฎของการทดสอบ รวมถึงข้อปฏิบัติและการควบคุมในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ข้อกำหนดอื่นๆของของผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ระเบียบนี้ใช้บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิต จำหน่าย และใช้ในสาธาระณรัฐประชาชนจีน ตัวอย่างที่ดีในที่นี้คือเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอสำหรับประดับตกแต่ง สำหรับสิ่งทอเพื่อการส่งออกอาจต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน

มีการจำแนกผลิตภัณฑ์สิ่งทอออกเป็น 3 ประเภท คือ

ประเภท A : ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก เช่น ชุดนอน เครื่องนอน ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น

ประเภท B : ผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง เช่น ชุดชั้นใน เสื้อ ถุงเท้า เป็นต้น

ประเภท C : ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สัมผัสโดยตังกับผิวหนัง เช่น เสื้อนอก ผ้าม่าน วัสดุสำหรับเป็นใส้ เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ระบุในที่นี้  การจำแนกประเภทให้ถือตามการใช้งานของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

 GB 18401 Chart

เนื่องจากข้อกำหนดทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอหลากหลายประเภท ผู้ผลิตของแต่ละประเภทจำต้องมีวิธีบริหารจัดการด้านคุณภาพของตัวเอง สิ่งต่อไปนี้ คือ กฎข้อทดสอบสำหรับการสุ่มตรวจ

  1. ตัวอย่างต้องถูกสุ่มจากทุกกลุ่มของการผลิตแยกตามชนิดและสี แต่ละชนิดและแต่ละสีต้องมี 1 ตัวอย่าง
  2. ตัวอย่างผ้าต้องตัดอย่างน้อย 2 เมตรจากปลายผ้า และต้องไม่อยู่ในช่วง 0.5 เมตรจากขอบ หมายเลขตัวอย่างของเสื้อผ้าต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของการทดสอบ
  3. ตัวอย่างที่เลือกไว้ต้องได้รับการซีลโดยไม่สัมผัสกับมือ
  4. ตัวอย่างต้องได้รับการตรวจสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิคในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ สำหรับกลุ่มและสีของผลิตภัณฑ์ที่จะผ่านการยอมรับ ชิ้นส่วนประกอบทุกชิ้นต้องผ่านข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านทดสอบสิ่งทอตาม GB 18401 ได้อย่างไร.