Intertek (www.intertek.com)

Agriculture Brochure

อินเตอร์เทค เป็นบริษัทฯที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบสินค้าเกษตร ซึ่งเรามีสำนักงานที่ให้บริการที่มีคุณภาพอยู่ในประเทศที่ทำการเกษตรหลักๆในทวีปเอเซีย และทั่วโลก
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

ตรวจสอบมันสำปะหลัง

มันสำปะหลัง ถือว่าเป็นพืชพลังงานที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอธทานอล

นอกจากนี้มันสำปะหลังยังเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ส่งออกผลิตภัณท์มันสำปะหลังรายใหญ่ของโลก โดยตลาดให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพ และ น้ำหนักของการส่งมอบสินค้า ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองน้ำหนักจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก บริษัทอินเตอร์เทค มีพนักงานที่มีประสบการณ์ และความรู้ความชำนาญ รวมทั้งเรามีอุปกรณ์การตรวจสอบที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เราคือหน่วยงานที่เป็นกลางในการตรวจสอบสินค้าเพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเกิดความพึงพอใจในสินค้าที่ได้ตกลงซื้อขาย

อินเตอร์เทค ให้บริการการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ซึ่งการให้บริการของเราประกอบไปด้วย

 • การตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้า
 •  การตรวจสอบทางด้านคุณภาพและปริมาณ
 • การตรวจสอบสินค้าขณะสินค้าขนถ่ายลงเรือ
 • ตรวจสอบความสะอาดของเรือขนส่งสินค้า
 • การเก็บตัวอย่างตามมาตรฐาน GAFTA
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์
 • การบริการคำนวนน้ำหนักโดยใช้หลักการแทนนที่น้ำ หรือ Draft Survey
 • การประกันคุณภาพ และ ปริมาณสินค้า FOG
 • การรมยาเพื่อกำจัดแมลงในสินค้า
 • การรับรองระบบ  HACCP GAP GMP และ ระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบทางเคมีผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

 • ปริมาณแป้ง (Starch)
 • ค่าความชื้น (Moisture)
 • ปริมาณไย (Fibre)
 • ปริมาณทราย (Sand / Silica)
 • สารอาเซนิก (Arsenic)
 • สารตะกั่ว (Lead)
 • สาร ซัลเฟอร์ไดออกไซค์ (Sulphur Dioxide)

อินเตอร์เทค มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสินค้าอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านตรวจสอบมันสำปะหลัง ได้อย่างไร.