Intertek (www.intertek.com)

Agriculture Brochure

อินเตอร์เทค เป็นบริษัทฯที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบสินค้าเกษตร ซึ่งเรามีสำนักงานที่ให้บริการที่มีคุณภาพอยู่ในประเทศที่ทำการเกษตรหลักๆในทวีปเอเซีย และทั่วโลก
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้าว

อินเตอร์เทค มีผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ในการตรวจสอบวัดคุณภาพและปริมาณของสินค้าข้าวซึ่งได้รับการยอมรับตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

เราให้บริการตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการบรรจุสินค้าต้นทางไปจนถึงการปล่อยสินค้าที่ปลายทาง
อินเตอร์เทคยังมีห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งมีพนักงานตรวจสอบที่มากด้วยประสบการณ์ในการให้บริการกับผู้ส่งออกรายใหญ่ ผู้นำเข้าอีกทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในระดับนานาชาติ
อินเตอร์เทคให้บริการการตรวจสอบสินค้าข้าวทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยประเทศสหรัฐอเมริกา, บราซิล, เวียดนาม, อาเจนติน่า, ปากีสถาน, อินเดีย, อุรุกวัย, ลาวและประเทศอื่นๆ
อินเตอร์เทคมีการรายงานผลการตรวจสอบและการทดสอบสินค้าให้กับลูกค้าหลังจากได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละวัน และลูกค้าจะได้รับใบรับรองในทันทีหลังจากมีการตรวจสอบสินค้าเสร็จสิ้น


การตรวจสอบสินค้าข้าว

 • ตรวจสอบรายละเอียดการมอบหมายงาน: ผู้ส่งสินค้า, รายละเอียดสินค้า, ข้อกำหนด, น้ำหนัก, การบรรจุ, เครื่องหมายการค้า, จำนวน, ชื่อเรือบรรทุกสินค้า, ประเทศปลายทาง, วันที่ตรวจสอบ และอื่นๆ
 • มีการตรวจสอบน้ำหนัก, น้ำหนักสุทธิของภาชนะที่บรรจุข้าว
 • คุณภาพข้าวจะถูกตรวจสอบก่อนและระหว่างการโหลด
 • ตรวจสอบหาหนอน, แมลงสิ่งแปลกปลอมในสินค้า
 • มีการภาพถ่ายในระหว่างการตรวจสอบ

การตรวจสอบน้ำหนักของสินค้าข้าว

 • เครื่องชั่งน้ำหนักจะถูกตรวจสอบก่อนที่จะบรรจุด้วยเครื่องวัดน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน
 • มีการตรวจสอบน้ำหนักสุทธิของถุงเปล่า
 • มีการตรวจสอบน้ำหนักรวมของสินค้าแบบสุ่มตรวจ
 • มีการรายงานน้ำหนักแบบเต็มรูปแบบ

การตรวจสอบสินค้าข้าวระหว่างโหลด

 • ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบสภาพของเรือโป๊ะ, ความสะอาด, สินค้าที่โหลดก่อนหน้า, ประเภทของพื้น, การวางซ้อนและคำยัน รวมไปถึงความเหมาะสมสำหรับการรมยา
 • ก่อนที่จะมีการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ จะต้องมีการตรวจสอบความสะอาด, แห้ง, ไม่มีกลิ่นที่รบกวน และรอยรั่ว
 • มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าข้าวระหว่างการโหลด, รายงานความเป็นจริงของสินค้า, รายงานผลการวิเคราะห์ทางกายภาพและตรวจหาหนอน, แมลง และสิ่งแปลกปลอม

การเก็บตัวอย่างข้าวระหว่างโหลด

 • เครื่องชั่งน้ำหนักจะถูกตรวจสอบก่อนที่จะบรรจุด้วยเครื่องวัดน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน
 • เก็บตัวอย่างแบบสุ่ม, บรรจุและปิดผนึกก่อนโหลดสินค้า
 • เก็บตัวอย่างแบบสุ่มในระหว่างการโหลดสินค้า เพื่อเก็บไว้อ้างอิง
 • ตัวอย่างข้าวที่เก็บมาได้จะถูกส่งเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี
 • ในแต่ละวันของการโหลดสินค้า จะมีการเก็บ composite sample เพื่อใช้อ้างอิง

การทดสอบคุณภาพข้าวในห้องปฏิบัติการ

 • ส่วนประกอบ, ชนิดและประเภทของข้าว
 • ความเสียหายของข้าว
 • การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
 • การทดสอบความชื้นกับความหนืด
 • การสีข้าวและระดับของการสีข้าว
 • การทดสอบข้าวในสารละลายด่าง, การทดสอบสารกัมมันตภาพรังสี, การทดสอบพันธุกรรม และการทดสอบการตัดแต่งพันธุกรรมข้าว
 • การทดสอบหาสารพิษจากเชื้อรา
 • การทดสอบการตกค้างของยาฆ่าแมลงในข้าว

การตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์สินค้าเกษตร

 • ให้บริการตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์เมล็ดข้าว
 • ตรวจสอบสินค้าทางการเกษตร

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านตรวจสอบและวิเคราะห์ข้าว ได้อย่างไร.