ผลิตภัณฑ์ของนม

ผลิตภัณฑ์ของนม หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ํานมโค นอกเหนือจากนมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก

ไอศกรีม ครีม เนยใสหรือ เนยแข็ง เนย น้ํามันเนยและผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้แล้วโดยเฉพาะ

คณะกรรมการอาหารและยากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ของนมเป็นอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านเคมีและเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่(352) พ.ศ. 2556 และ (408) พ.ศ. 2562